"רשימות" – סקירת ספרים מאת הגאון האלוקי כ"ק הרבי מליובאוויטש

צומצם
{רשימות של הרבי מליובאוויטשמאת הוצאת קה"ת – צילום השער, שימוש הוגן: עטיפת ספר, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=704789}

לאחר ג׳ תמוז נמצאו בהיכל קדשו של הרבי שלש  דפדפות, שבכל אחת מהן מאות עמודים, שנרשמו בעצם ידו הק׳. כתב היד קטן וצפוף, וסגנון הכתיבה – תמציתי ובקיצור נמרץ, כרשימות לעצמו. ה״רשימות״ בלולות בנגלה ונסתר, הלכה ואגדה, דרוש ומוסר, מנהגים, סיפורים, הוראות בעבודת ה׳ וכו'. המחברת הראשונה המכילה למעלה מ- 300 עמ׳, כוללת בעיקר "מפתחות" לספרי חסידות, רובם כבר נמסרו לדפוס במשך השנים. אולם המחברות, השניה והשלישית מכילות למעלה מ־ 300 עמ׳ של חידושי תורה, שנדפסים זה עתה לראשונה.

כפי שמוכח מאותן הרשימות המתוארכות, הרי שזמן כתיבתן של הרשימות הללו משתרע לאורך תקופה של כעשרים שנה, משנת תרפ״ח ועד לשנת תש׳׳י, לכל אורך דרך הנדודים וקשיי הטלטולים של הרבי באותם שנים, בעקבות המצבים הקשים והמהפכות שהתחוללו בתקופה ההיא. כגון: ברלין, ריגא, ורשא, אטוואצק, פולין (דרוזדעניק), פאריז, מאריענבאד, ווישי, ניצא, ועד לברוקלין. בכל הזמנים והמקומות, גם במצבים קשים ומסוכנים, הוסיף הרבי וכתב עוד דף ועוד דף וצירפם למחברת רשימותיו, שנטלה והחזיקה עימו, בבחינת ״תורתך שעשועי״.

אפשר לחלק את הרשימות לששה נושאים:

א. רשימות על ספר התניא, הכוללות מראי מקומות, הגהות והערות קצרות.

ב. ביאורי מאמרי חז״ל ועניינים בש״ם ומדרשים: ביאורים נפלאים ע״פ פרד"ס בנושאים שונים, בכל מקצועות התורה ובנושאי משיח וגאולה.

ג. התוועדויות ונאומים: תוכן תמציתי של דברים שנאמרו במועדים ואירועים.

ד. מכתבים, הכוללים מכתבי תורה עם גדולי ישראל ביניהם הגאון הראגצ׳ובי.

ה. ציונים בעניינים שונים: ציוני מראי מקומות והערות קצרות בעניינים שונים על פי סדר הא״ב, מא׳ ועד ת', במגוון נושאים בהלכה ומנהג, קבלה וחסידות.

ו. יומן, המכיל עניינים ששמע מחותנו כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ, או ראה בהנהגותיו, שנרשמו כיומן על סדר השנים משנת תרפ״ט עד תש״ד. כאן מתגלה מעט מהקירוב הפנימי והעצמי של החותן לחתנו, שמגלה לו דברים מופלאים, מופתים, חזיונות קדש, וגם מנהגים השייכים לרבותנו נשיאנו בלבד, ובאים בייחוד ובביאור מרבי לרבי, ולדוגמא: ההוראה להניח תפילין בתשעה באב גם בבוקר – בצינעא, שהיא הנהגה השייכת לרבותנו נשיאנו.

למרות שעד כה כבר נדפסו מאות כרכים מתורתו של הרבי, מפתיע הדבר שחלק הארי מהרשימות הם ענינים חדשים שלא נתבאר ולא נתפרסמו עד עצם היום הזה, בבחינת ״אור חדש ומחודש שלא היה מאיר עדיין מעולם״.

נכון להיום הוציא לאור ״ועד הנחות בלה״ק״, שבחצר הרבי, י״ב חוברות מהרשימות עם פיענוחים וציונים בשולי הגליון, בעריכתו של הרה״ג ר׳ דוד פלדמן שליט״א. מתוכנן להמשיך בהוצאת הרשימות בתור חוברות ואח״כ במתכונת של ספרים, עד כי יבוא שילה ונלמד תורה חדשה מפיו של משיח צדקנו עצמו, הבא בקרוב ממש.

.(פנימיות 23)