"בשורת הגאולה"

צומצם
{כהן גדול – נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=621283}

כבר הסעירו ועדיין מסעירים את העולם אותם דברי כ״ק הרבי, בשיחות קדשו (משלהי שנת תש״נ – תשנ׳׳ב) אודות הבשורה וההכרזה ״הגיע זמן גאולתכם״ (ילקוט שמעוני ישעי׳ה רמז תצ״ט) ו״הנה זה (מלך המשיח) בא״.

דבר גדול עשו חברי הועד להפצת שיחות בלקטם קטעים מהשיחות המוגהות ע״י הרבי עצמו אשר נדפסו בספרי השיחות תש״נ ־ תשנ״ב – בענין בשורת הגאולה.

ב"פתח דבר" לספר מצטטים העורכים קטע משיחת הרבי בהתוועדות ש״פ בלק תנש״א וזלה״ק: ״לכל לראש המחשבה וההתבוננות לידע ולהכיר שעומדים כבר בהכניסה לימות המשיח, ״הנה זה בא״… ובנוגע לפועל – למרות ה״שטורעם״ שבדבר בתקופה האחרונה שבשנה זו תהא שנת נפלאות אראנו, לאחרי ראיית הנפלאות המעידות שזוהי ה״שנה שמלך המשיח נגלה בו״, רואים שישנו קושי, להחדיר ההכרה וההרגשה שעומדים על סף ימות המשיח ממש עד שיתחילו ״לחיות״ בעניני משיח וגאולה.., העצה לזה – ע״י לימוד התורה בעניני משיח וגאולה״.

במיוחד מתפעל הלב היהודי הטהור ומתמלא התרגשות וכיסופים לגאולה כאשר הלומד מתוודע לכל הלשונות והביטויים הנפלאים שבדבריו הק׳ אודות תקופתנו המיוחדת שבה אנו חיים, אשר עומדים אנחנו על סף הגאולה ממש. כן מופיעים בספר ההוראות למעשה הנדרשות מאיתנו בתקופה זו, כדי להביא ולזרז את הגאולה בפועל ממש, ותיכף ומיד ממש.

קטע נוסף מצטטים העורכים ב"פתח דבר״, מדברי הרבי בהתוועדות ש״פ חיי שרה תנש״א שיצאו לאור בהנחה בלתי מוגהת: …״בתקופתנו זו כאשר ישנו ענין של ״מבול״ ובלבול בלתי רצוי בעולם, כנראה במוחש ד״מלכויות מתגרות זו בזו״, ״און זיי אליין וייסן ניט וואס זיי ווילן״.״ (״והם עצמם אינם יודעים מה הם רוצים״…) ומחפשים עצות ויועצים כו׳ איך להתנהג במצב הנוכחי.

אמנם המצב אצל בנ״י הוא, שאין מה להתרעש ולהתבלבל מה״מבול״ בעולם – אדרבה ואדרבה "מבול" זה מהוה ענין רצוי וטוב ביותר לבני ישראל, שכן ״כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתיראים אל תראו הגיע זמן גאולתכם״ ו״מלך המשיח עומד (מכבר) על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ״ענוים הגיע זמן גאולתכם״, וכידוע דגגין לא נתקדשו, וה״ז בדוגמת חו״ל שלא נתקדש (עכ״פ לא כמו בא״י), ולזה באה ההכרזה (כפי שהכריזו גם בהתוועדויות שלפנ״ז) – ״הגיע זמן גאולתכם״ תיכף ומיד ממש, ממש ממש ממש…

ברוח זו נערך הליקוט שלפנינו, בו נכללו רק הקטעים המהווים הגדרת התקופה ומשימותיה המיוחדות. לא נכללו בספר ביאורים כלליים בנושאי משיח וגאולה העוסקים בגאולה עצמה.

הספר כולל ע״א סימנים, של קטעי דיבורים נפלאים אלו האדירים בעוצמתם, בראש הספר מפתח ותוכן מפורט. הספר יצא לאור לראשונה בר״ח מנחם אב תשנ״ג בהסכמת הרבי, אשר הביע אז את הסכמתו לאיזכורו ב״פתח דבר״ בתור ״כ״ק אדמו״ר מלך המשיח״ – במענה לשאלתו המפורטת של המזכיר.

בג׳ אדר תשנ״ה נדפס שוב הספר ע״י הועד להפצת שיחות בהוצאת קה״ת, כשהחידוש של הוצאה זו הוא בכך שגם הקטעים המופיעים באידיש, תורגמו ללשון הקדש. (תרגום כל קטע נדפס לאחרי הקטע המקורי באותיות קטנות יותר). הספר מונה 179 עמ׳.

(פנימיות 22)