להגדיל תורה ולהאדירה!

צומצם קליינמן
{כיתה חסידית – מציורי ר' זלמן קליינמן}

בעמדינו בחדש סיון – ירחא תליתאי, בו ניתנה אוריין תליתאי לעמא תליתאי(שבת פח,א), משמש הדבר כמנוף להתעוררות והתחזקות בתחום לימוד התורה והפצתה.

זה שנים שכ׳׳ק אדמו׳׳ר נשיא דורנו מעורר על הנחיצות בכתיבת חידושי תורה והעלותם על מכבש הדפוס ולהוציאם לאור עולם. במיוחד הודגש תמיד העידוד לבני הישיבות שיוציאו לאור קבצי חידושי תורה מזמן לזמן, ואכן המציאות המשמחת היא שישיבות ליובאוויטש ברחבי תבל ובאה׳׳ק ת׳׳ו והוציאו לאור מאות רבות של קונטרסים וספרי פלפול ועיון בהלכה ובחסידות, בהם פורסמו מאמרים מאלפים ברמה תורנית – ישיבתית גבוהה.

בספר הנפלא ״פדות יעקב״ המרכז את דברי גדולי ישראל בנושאי משיח וגאולה – מביא מהקדמת שרית ״אפרקסתא דעניא״ להגאון ר׳ דוד שפרבר זצ״ל, מה שהביא בשם הגאון רש״ק זצ״ל בפתיחה לשו״ת ״טוב טעם ודעת״ (מהדורא תנינא) ביאור מאלף על הענין המיוחד בקירוב הגאולה שנפעל ע״י הוצאת ספרים, וזו לשונו:

״אמרו חז״ל ׳׳אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, כן תלוי ביאת משיחנו בגמר כל התורה שיהיה בעולם כמו שנתנה למשה רבינו עליו השלום, כי אחרי פטירתו התחילה השכחה להתגבר מעט מעט, עד שבימות הגלות נשכחת בעוה״ר הרבה מתושבע״פ, ולכן בצאת כל ספר וספר כדת – הוא התקרבות הגאולה במהרה בימינו״.

ועוד מבאר הוא שם עומק כוונת שלמה המלך ע״ה החכם מכל אדם – ׳׳עשות ספרים הרבה – אין קץ: ״הוא מזהיר לעשות ספרים הרבה – כי מהאי טעמא – אין קץ – עד שיתרבו הספרים,׳…

לחדש ולהדפיס

בהתוועדויות הקודש של חג השבועות תנש״א ובהמשך לכך, עורר הרבי על חשיבות לימוד התורה בהוספה הן בכמות והן באיכות, כלומר לחדש בתורה ולפרסם את הדברים בדפוס לזיכוי הרבים ולקירוב הגאולה. הרבי התבטא כי ״ליקוט״ החידושים מזרז את קיום הייעוד ״אתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל״, וכי חידושי התורה של כל אחד ואחד מזרזים את קיום הייעוד ״תורה חדשה מאיתי תצא״.

וכדאיתא בספר התניא (אגה״ק סכ״ו קמה,א): ׳יכל איש מישראל יכול לגלות תעלומות חכמה ולחדש שכל חדש בתורה, הן באגדות הן בנגלה הן בנסתר, כפי בחי׳ שורש נשמתו, ומחוייב בדבר״.

כך נתן הרבי תנופה מחודשת ללימוד התורה בעיון והעמקה עד כדי יצירת חידושים ופרסומם בדפוס, דבר שהביא לפרסום ספרים רבים חדשים ע״י מחברים רבים, ביניהם רבים שהגיעו אל הרבי למעמד חלוקת הדולרים לצדקה ולברכה – כדי לזכות בזכות הגדולה למסור לו במו ידיהם את הספרים שזכו להוציא לאור, ולקבל ממנו את ברכתו הקדושה.

אחד מהתחומים התורניים בהם באה מגמה זו לידי ביטוי, הוא בין שאר התחומים החשובים, נושא המשיח והגאולה בפרד״ס התורה, שמאז הוראה זו הוציאו לומדי התורה ספרים רבים העוסקים בנושא בהרחבה ובעומק מכל צד, ועוד היד נטויה בע״ה.

זה הזמן להביע הערכה לכל לומדי התורה, הזוכים לחדש חידושי תורה בכל מקצועות התוה״ק ולפרסמם בדפוס לקירוב הגאולה, ולהביע ברכת עידוד לכל המייחלים ומשתדלים לעשות כן בעתיד, באם ח״ו עדיין תתעכב ביאת משיח צדקנו. את כל אלה מלוה ברכתו המובטחת של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח להצלחה במשימתם הקדושה ולנפלאות בכל.

(פנימיות 31)