רבי – הדור השביעי

 

{הרבי משוחח עם הרב הירשפרונג – רבי דרייב}

בימי ההכנה וחיזוק ההתקשרות לנשיאנו הנצחי, לקראת יום קבלת הנשיאות – יו״ד שבט, כדאי שנתבונן במבט יסודי ומעמיק במהותו של יום, במיוחד בשנת סגולה זו.

השנה, היא שנת ה־300 להולדת הבעש״ט, שנת סגולה להיוושע בכל הנוגע לתכלית שליחותו של הבעש״ט, המשיח שבדורו: הבאת הגאולה. עצם הידיעה כי נשמת ה״צדיק יסוד עולם״ שבדור היא־היא נשמת המשיח שבדור, קיבלה ביטוי אצל תלמידיו ותלמידי תלמידיו של הבעש״ט. הרה״ק ר׳ נחום מטצ'רנוביל רואה את הבעש״ט כמשיח שהיה ויהיה, ובספר בעש״ט על התורה (ח"א ע׳ ע״ר) מביא בהקשר לכך גימטריא ש"הבעש״ט" עולה במכוון – ״דוד בן ישי" (=386). בספר "עטרת יהושע" מביא ש"ישראל בעל־שם־טוב" עולה במכוון – ״משיח בן־דוד משיח בן ־יוסף״(=1000).

יום י' שבט, הוא יום קבלת הנשיאות של הרבי , זהו היום הגדול בו ניתלו המאורות ד"דור השביעי" – דורנו השביעי למייסד חסידות חב״ד, כ״ק אדמו״ר הזקן בעל התניא והשולחן־ערוך, ש"יום ההילולא" שלו חל בכ״ד בטבת. ו"דור התשיעי" למייסד החסידות מורנו הבעל־שם־טוב.

בימי ההכנה וחיזוק ההתקשרות לנשיאנו הנצחי, לקראת י’ שבט, כדאי שנתבונן במבט יסודי ומעמיק במהותו של יום, במיוחד בשנת סגולה זו.

ובכן: עם עובדות אי־אפשר להתווכח, והעובדות הגלויות לכל מבקש אמת הם: הרבי מליובאוויטש, נודע כגאון עולם שמשנתו עשירת ההיקף בכמות ואיכות מחזיקה מאות כרכים בכל מקצועות התורה, ובכל מקצוע בדרך ושיטה מקורית כדרכו בקדש. (בירחוננו "פנימיות" כבר זכינו לפרסם כבר כחמישים סקירות במדור "תורת מנחם", על ספריו הקדושים). הרבי נודע כבעל רוח־הקודש מופלא שנבואותיו התקיימו בדייקנות מופלאה לאורך כל השנים, וממשיכות להתקיים ממש מול עינינו.

הרבי נודע כבעל מופת (כרכים רבים של סיפורי מופתיו כבר נדפסו בשפות רבות ועוד היד נטויה). מדהים להיווכח, כמעשים בכל יום, שממשיכים להיוושע על־ידו, וזרם הפונים גובר והולך. תופעת התשובות הפלאיות ב"אגרות קודש" וספריו הקדושים, גוברת והולכת, והדבר מכה גלים בכל החוגים.

הישועות שפעל ופועל עבד ה' למען הכלל והפרט, למאות אלפי ישראל הם מן המפורסמות: ריפא ומרפא חולים, פקד ופוקד עקרות, חולל ומחולל ניסים גלויים בחסדי ה' הרבי נודע כמנהיג־אמת הדואג לכל אחד מעם ישראל, אשר הקים עולה של תורה תשובה וחסידות בכל קצוי תבל, בהיקף אדיר שאין לו אח ורע בתולדות עם ישראל. את כל חייו הקדיש לה' תורתו ועמו.

כאמור, אלו עובדות גלויות ומוכחות. לכן כשאנו משננים לעצמנו ולאחרים את דברי קדשו, חשוב שנשים לב לעובדה שמדובר באיש אלוקים, שהוא ודבריו חיים וקיימים. כפי שמוכח מהמשך קיום נבואותיו, ברכותיו, והצלחת שלוחיו.

ובכן, מה אמר הרבי? – את זאת יש ללמוד במאות הכרכים של דברי קדשו. הקורא – בן־ תורה וישיבה, אל יסמוך על ציטוטים. ילמד ויתעמק בעצמו מתוך המקור בשלמות. יראה וישפוט!

הרבי לימד שנשיא הדור – שהוא ה"נשמה הכללית" של הדור, הוא בחינת "יחידה הכללית" שהיא מדריגת משיח־צדקנו, ולכן נשיא הדור הוא המשיח שבדור. הרבי גילה כי נשלמה "עבודת הבירורים" ולימד שמכיון שכן הרי שיש כבר לא רק את מציאותו של משיח אלא גם את התגלות דמשיח. הרבי ביאר כי הקב״ה יסד את ה״סדר״ שה״נשיא״ הוא ״נביא״, כדי שיוכל לסייע לבני הדור, במילוי תפקיד נשמתם כרצון השי״ת. הוא לימד כי בנשיא הדור קיים הענין של "יעקב אבינו לא מת", כפי שנרמז בראשי תיבות: "נשיא" – ניצוצו של יעקב אבינו.

הרבי קבע כי "דורנו, דור השביעי לבעל התניא הוא דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה". על כך חזר בעקביות מאז שנת ה׳תיש״א ללא הרף. בשנים האחרונות הדגיש שההכרזה ״הנה זה משיח בא תיכף ומיד ממש״ נאמרת בנבואה, שהיא דברי הקב״ה על־ידי נביא זה ושהיא בוודאות, והודיע לכל באי עולם כי ״הגיע זמן גאולתכם״! הוא הורה כי השליחות היא להכין את עצמו ואת העולם כולו לקבלת פני משיח־ צדקנו!

חיזוק ההתקשרות

מכיון שנשיא הדור הוא המשיח שבדור, שכל פעולותיו וקורותיו הם בתור המשיח שבדור – ״חליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם״. וה"מלך משליך חייו מנגד" כדי לנצח במלחמות ה' להבאת הגאולה, הרי שבקרוב נזכה לראות בעיני בשר את התגלותו של הרבי – משיח ־צדקנו, בגאולת עם ישראל והעולם כולו, בבנין בית־המקדש השלישי, בניסי ה' ונפלאותיו, "תיכף ומיד ממש".

על־ידי ההתקשרות אל ה״נשמה הכללית״ באמצעות הליכה באורחותיו זוכים לקבל שפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות, אשר משפיע הצדיק מחיי החיים – אין סוף ברוך־הוא.

בימים אלו מוסיפים חסידים ואנשי מעשה בלימוד תורתו ובהליכה באורחותיו. ימים אלה מוקדשים להתחזקות בהתקשרותנו למלך המשיח, ובקבלת מלכותו בתוקף ובחיות מחודשים. י' שבט יהיה יום מנוף להחלטות טובות וביצועם המעשי, בהוספה מיוחדת בתורה ומצוות ביראת שמיים, לתקן עולם במלכות ש־ד־י.

(פנמיות 50, טבת ה'תשנ"ח)