פניני גאולה

מציורי רב זלמן קליינמן

 

מנאומו של כ״ק אדמר׳ר מוהריי׳׳צ זי"ע, ביום יציאתו מבית האסורים – ג׳ תמוז ה׳תרפ״ז, בתחנת הרכבת, בצאתו לעיר גלותו קוסטרומה:

״לא מרצוננו גלינו מארץ ישראל ולא בכוחותינו נשוב לארץ ישראל. אבינו מלכנו הוא יתברך הגלה אותנו מאדמתנו והוא יתברך יגאלנו… על ידי משיח גואל צדק… אבל ידעו נא כל העמים אשר על פני האדמה, כי רק גופותינו נמסרו בגלות ובשיעבוד מלכויות, ואילו נשמותינו לא נמסרו לגלות ולשעבוד מלכויות, חייבים אנו להכריז לעין כל, שבכל מה שנוגע לדתנו, לתורת ישראל ומצוותיו ומנהגיו, אין מישהו שיכפה עלינו דעתו, ואין שום כח של כפיה רשאי לשעבדנו. עלינו להצהיר בכל תוקף עקשנותנו היהודית, ובכל תוקף כח המסירות נפש היהודית זה אלפי שנה ״אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו״!.

ממכתבו של כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ זי״ע, מיום ט"ו סיון (יום תחילת מאסרו), אשר כתבו בשנת תרפ׳׳ח, שנה לאחר מאסרו:

״לא אותי בלבד גאל הקב״ה בי״ב תמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתינו הקדושה, שומרי מצוה, וגם את אשר בשם

ישראל יכונה״…

מדברי ה׳׳אור החיים" הק׳ (ההילולא בט״ו תמוז) בפירושו לפ׳ בהר:

״גאולתנו (תהיה) ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לה'… והגאולה תהיה בהעיר ליבות בני אדם ויאמר להם(הצדיק): הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שולחן אביהם?! ומה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה, אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם הוא אלוקי עולם ברוך הוא לעד?! ויעירם החשק הרוחני גם נרגש לבעל נפש כל חי, עד אשר יטיבו מעשיהם…

מדברי ה׳׳דברי חיים״ מצאנז זי״ע:

פעם בליל שבת קודש, עמד מרן ה״דברי חיים״ מצאנז וכוס הקידוש בידו והתעמק במחשבותיו. לפתע הניח את גביע הקידוש והתחיל למנות את כל הצרות והגלויות שעבר עם ישראל מעודו, מגלות מצרים אשור ובבל ועד לגלות ספרד, ואמר: ״עכשיו נגמרו שנות גלות ספרד ומתחילות שנות גלות אמריקה".

מדברי כ׳׳ק אדמו׳׳ר ר׳ מענדל מקוצק זי״ע:

לפני שמשיח יבוא, הוא יגיד שהוא יהיה זה שיגאל את עם ישראל – אנא מלכא משיחא! לכאורה, איך נדע מי זה המשיח האמיתי? הרי כל אחד יכול לומר ״אנא מלכא משיחא״? התירוץ הוא: כשנסתכל על אותו אדם שיאמר זאת, ונראה על פניו שאומר זאת בגעגועים עזים לגאולה – נדע שזהו המשיח.

(מלקט פתגמי השרף מקוצק תנד)

מדברי המהרש״א:

הגמרא בסנהדרין צח,ב לומדת מהפסוק ״כי רחק ממני מנחם משיב נפשי״, ששמו של משיח הוא ״מנחם״. מסביר זאת המהרש״א על אתר: זה משיח שנולד בט׳ באב ואח״כ נגנז בגן עדן.

מדברי כ׳׳ק אדמו׳׳ר נשיא דורנו:

״ונזכה להתראות עם הרבי כאן למטה, בגוף, והוא יגאלנו״…

(ממאמר קבלת הנשיאות – י׳ שבט היתש"י)

״ומג' תמוז באים לקיום היעוד ״ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו״ – בבית המקדש השלישי, בית נצחי, כשם שהגאולה היא גאולה נצחית (שאין אחריה גלות) – ותיכף ומיד ממש״.

(משיחת ליל ג׳ תמוו ה׳תשמ־ב)

מדברי הגאון האדיר ר׳ אהרן סולובייצ׳יק שליט"א מבריסק:

להלן מענה לשאלות רבות אודות עמדתי בהנוגע לליובאוויטש ואמונתם המשיחית: לפני ג' תמוז כללתי את עצמי בין אלה שהאמינו כי הרבי היה ראוי להיות המשיח. אני מאמין באופן מוחלט, כי לו היינו מאוחדים, היינו זוכים לגאולה השלימה. בהנוגע לאמונה של רבים מאנשי ליובאוויטש – אמונה המיוסדת בחלקה על התבטאויות דומות של הרבי בעצמו על מורישו, הרבי הקודם – כולל רבנים מובהקים וראשי ישיבה, שהרבי עדיין יכול להיות המשיח, וזאת לאור הגמרא בסנהדרין, הזוהר, אברבנאל, כתבי האריז״ל, שדי חמד ושאר מקורות, אי אפשר לבטלה כאמונה שהיא מחוץ לזרם האורטודוקסי.

(גילוי דעת מיום ו' תמוז תשנ״ו – בתרגום מאנגלית)

(פנימיות 32)