פלאות – לכו נרננה לה'…

צומצם נחלת הכלל
{מאת DoD photo by Petty Officer 1st Class Stephen Batiz, U.S. Navy. – https://www.defense.gov/Photos/Photo-Gallery?igphoto=2001237313, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74434}

מאז ומתמיד, עמדו מתפלאים אלו שלא זכו לאורה של החסידות, נוכח ההערצה וחרדת הקודש ־ שרחשו החסידים לרבותיהם, החל מהבעל שם-טוב הקדוש זי״ע. שבעתיים נפעמים היו מול הציות המוחלט לכל הגה שיצא מפיהם הק׳ של נשיאי ישראל, ללא כל בקשת הסבר.

אמונת צדיקים עיורת שכזו, מתאימה היתה לדורות הנביאים – טענו בלהט, אך ב־ 300 השנים האחרונות, (תקופת החסידות) – ירוד ירדנו ירידה גדולה בעוונותנו הרבים, וכל דור הינו ״דור יתום״ יותר מקודמו, ולפתע – הערצה שכזו המתאימה ל״נביאים״… הייתכן?! הכיצד יכול בן דורנו להתעלות ע״י עבודתו הוא, למעלות נפלאות שכאלו ?!

ואולם. החסידים מעולם לא טענו, שבני דורנו בכח עבודתם הם ־ מסוגלים להגיע למעלת נביאים. כל מה שלימדה החסידות הוא – כי דוקא בחושך הכפול והמכופל של עקבתא דמשיחא, שתל הקב״ה נשמות גבוהות ביותר – שעבודתם עבודת מתנה היא – כמבואר ב׳׳תניא קדישא״ ־ כדי להציל את הדור מרדת שחת. ראה הקב״ה בצדיקים שהם מועטים – עמד ושתלן – הקב׳׳ה – בכל דור ודור. אדרבה, לדורות הירודים ביותר, שמר את הצדיקים – בעלי הנשמות הגבוהות ביותר ־ כדי שאורם יפציע בחשכה הרוחנית הקודרת. וכי יד ה' תקצר? כל יכול הוא, ועל כן – מנפלאות תמים דעים, – גם פלא זה, שדווקא בדורות חשוכים כשלנו יעמדו ״צדיקי יסוד עולם" – במדריגת ״נביאים״.

גלה סודו אל עבדיו הנביאים

זה שלימד שדווקא ככל שיתקרב זמן הגאולה תחזור נבואה לישראל כהכנה לגאולה, היה לא אחר מאשר הרמב״ם – (שיום הולדתו חל בערב פסח אחר חצות). הרמב״ם ב״אגרת תימן״ הוא זה שכותב שבשנת ד' אלפים תתקע״ו תחזור הנבואה לישראל, ושחזרת הנבואה היא הקדמת המשיח!

וכפי שכבר העיד ה״צמח צדק״ (שה״הילולא״ שלו בי״ג ניסן) בספרו ״דרך מצוותיך׳: …״הבעש׳יט אשר כמוהו לא היה מימות הראשונים – ״פלאי פלאות״ ניסים היוצאים מהטבע היו נראים על ידו כאשר שמעתי מאאזמו״ר (בעל התניא) שהוא ותלמידו הרב המגיד (ממעזריטש) נ״ע היו רואים מסוף העולם ועד סופו ממש בעין ראיה, והיו אומרים מה שהיו רואים, כאשר היה נראה בעליל לתלמידיהם״!

מחסום פסיכולוגי עומד לרועץ בפני בני דורנו. איננו מסוגלים לעכל שבדור כה ירוד, תשכון נשמה כה גבוהה ״שלא בערך נעלית מאנשי הדור״. אולם כשמתמודדים עם האתגר, קולטים שהקב״ה הכל יכול בוודאי שתל לדור מוכה זה – אוד מוצל מאש – דור עקבתא דמשיחא על כל חסרונותיו, – צדיק עתק – שה' העניק לו נשמה גבוהה וכחות עילאיים כדי לסייע לבני הדור – לגבור על ״רוח הטומאה״…

מגלים שבעצם – הכל מכירים בו, באיש האלוקים אשר בזכותו פורחת היהדות במרץ ובשמחה – בכל פינה בתבל – שם מצויים יהודים, ושם שלוחיו – מקרבים את הניצוצות אל המאור… (רק מי שחוסם את עיניו בכח – מלהביט אל המראה הפלאי – חסום כלפי המידע – ואינו מודע למציאות.) זהו ה״צדיק יסוד עולם״ – בעל ה״נשמה הכללית״ שתורתו מאירת עיננו – ומחשלת את רוחנו מתוך מאות ספריו הקדושים והגדושים אוצרות של ״נשמתא דאורייתא״, אורות של חכמה ובינה בברק גאוני, מעיין של יר״ש ואמונה איתנה שאין למעלה הימנה… מקור לחיות ולשמחת נפש. עושר אדיר של טל אורות טלך…

זה האיש שבברכותיו נושעו ונושעים רבבות, תפילותיו בוקעות רקיעים, ונבואותיו ־ מהוות הדרכה לדורנו עד לגאולה. זה האיש ה״מרגיז ממלכות״, המתנה הנפלאה שנתן הקב״ה לדורנו בי״א בניסן – חודש הגאולה, ה׳תרס״ב: כ״ק אדמו׳׳ר מליובאוויטש – שהוא ה״משיח שבדור״. בגאולה הקרובה מאד עליה כבר ניבא כי הגיע זמן גאולתנו – יווכחו הכל – שהוא זה אשר יגאלנו. ומי שלא יבין זאת היום יבין זאת מחר!…

״יום בו נולד מושיען של ישראל״

והפעם – כסיום לא שיגרתי – דברים ב׳׳שם אמרם״ – מדברי ראש עיריית תל-אביב מר רוני מילוא באירוע שהתקיים לפני כחודש ב׳׳גן אורנים״ בת׳׳א:

…״אני זוכר ימים קשים ערב מלחמת המפרץ. הייתי אז שר המשטרה ובתוקף תפקידי הייתי אחראי על נושא העורף בעת המלחמה. כולנו בקבינט ידענו שיש לסדאם חוסיין ימ״ש טילים בעלי ראש נפץ לא קונוונציונליים ויכולת טכנולוגית לשגרם לישראל, וחששנו מאד שאם המלחמה אכן תפרוץ אנחנו ניהפך קרבנות הטילים הללו, אני זוכר שכשבועיים לפני פרוץ המלחמה ביקרתי אצל הרבי בחצרו, נפגשתי עמו ושאלתי אותו מה יהיה אז האם אנו צריכים לעשות משהו?

האם יש בכלל אפשרות לעשות משהו? – ואני זוכר עד היום את עיניו של הרבי ואת ידו שהחזיקה בידי, ואז הרבי בירך אותי ואמר שאין שום מקום לדאגה ואף אחד לא ייפגע.

אני זוכר את מילותיו כאילו שמעתיו לפני רגע.

שבתי לארץ והחלה המלחמה. הטילים נפלו ואני נדהמתי כל פעם מחדש כיצד קורה הדבר שהטילים הללו נופלים בתוך בניינים ואיש לא נפגע: טילים הורסים מתחם שלם ברחוב אבא הלל ברמת גן, וכשהגעתי לשם עשר דקות לאחר נפילת הטילים נוכחתי שהכל הרוס, אך נפגעים ברוך השם אין. היחיד שאיבד את חייו במהלך המלחמה היה קשיש מרמת גן שנפטר מהתקף לב ולא מפגיעה ישירה של טיל. לא שכחתי את הדברים של הרבי. הוא לא אמר שלא תפרוץ מלחמה. הוא לא אמר שלא יפלו טילים ושלא יגרם נזק. הוא רק אמר שאף אחד לא ייפגע. אלו היו מילותיו״.

ובחודש ניסן בו עתידין להיגאל, בו נולד גואלן של ישראל, ובו גובר מזלו ־ מזלם של כל ישראל: נייחל לישועת ה׳ כהרף עין בקיום נבואת רבן של ישראל, נביא הדור ומשיחו: ״הנה זה מלך המשיח בא – הגיע זמן גאולתכם

(פנימיות 29)