משיח – "תקופה" או גואל יהודי"?

צומצם
{מאת Ron Almog, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2830825}

שאלה:

המאמין כי משיח יכול להיות ״תקופה״ של גאולה, אך ללא גואל בשר ודם, כיצד יש להתייחס לדעתו?

תשובה:

פסק הרמב״ם בהלכות מלכים פרק י״א הלכה א׳: המלך המשיח  עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם… וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו שהרי התורה העידה עליו… אף שבפרשת בלעם נאמר, ושם ניבא בשני המשיחים: במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל, ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל באחרונה. ושם הוא אומר (במדבר כד, יד-יח): ״אראנו ולא עתה – זה דוד, אשורנו ולא קרוב ־ זה מלך המשיח. ומחץ פאתי מואב – זה דוד… וקרקר כל בני שת – זה המלך המשיח… והיה אדום ירשה – זה דוד… והיה ירשה וגו׳ – זה המלך המשיח״, עכ״ל הרמב״ם.

ברור כשמש, שיהודי הסובר כך, יש להעמידו על חומרת מצבו, שנקלטה בדעתו דעה כוזבת, שהרמב״ם מגדירה כ״כפירה״ בדברי הנביאים ובתורה משה, ועליו לתקן שיבוש זה, ע״י שישוב בתשובה שלמה…

נמצא שהלכה ברורה ופסוקה היא שהגאולה תהיה ע״י גואל יהודי בשר ודם, אשר הוא יבנה את בית המקדש ויקבץ את נדחי ישראל וכו׳. מכיון שאף אחד מנושאי כליו של הרמב׳׳ם אינו חולק עליו, ובכלל זה – מרן בעל השולחן ערוך מחבר ה״כסף משנה״ על הרמב״ם, הרי שכבר נתקבלה הלכה כך בכל תפוצות ישראל.

לכן ברור כשמש, שיהודי הסובר כך, יש להעמידו על חומרת מצבו, שנקלטה בדעתו דעה כוזבת, שהרמב״ם מגדירה כ״כפירה״ בדברי הנביאים ובתורה משה, ועליו לתקן שיבוש זה, ע״י שישוב בתשובה שלמה, בחרטה על העבר וקבלה להבא, ובודאי ה׳ הטוב יכפר, כי בדורנו – דור יתום, הופרחו רעינות כאלו, ע״י מורי דרכם של צעירים רבים, ונסלח לכל עדת בני ישראל כי לכל העם בשגגה.

ובאמת, פלא הוא איך שאינם שומעים את אשר פיהם מדבר בשירתם – תפילתם בקבלת שבת אשר יסד המקובל האלוקי רבי שלמה אלקבץ בפיוט ״לכה דודי״: ״ימין ושמאל תפרוצי״ (עם ישראל יפרוץ את כל הגבולות הרוחניים והגשמיים, ויקבל את כל ארץ ישראל בשלמותה, ואז -) ״ואת ה׳ תעריצי״ (שכנסת ישראל תעריץ את ה׳ על הנצחונות האדירים שתזכה להם, ואת כל זה יחולל ה׳) "על יד איש בן פרצי" (על ידי מלך המשיח ־ ״איש״, מזרע פרץ בן יהודה, שנקרא כן ע״ש שפורץ כל גדרי הטבע, עשה״כ ״יעלה הפורץ לפנינו״, ואז-) ״ונשמחה ונגילה״.

אמנם יש דעה כזו בגמרא (סנהדרין צט,א) שרב הלל אומר "אין להם משיח לישראל" (אלא הקב״ה ימלוך בעצמו ויגאלם לבדו – רש״י). אבל אח"כ סיימו שם בגמרא ״אמר רב יוסף שריא ליה מריה לרב הלל (ימחול לו הקב׳׳ה שאמר דברים אשר לא כן) דאז זכריה קא מתנבי בבית שני ואמר (זכריה ט,ט)..הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא״. ועוד שם (צח,ב) "לאפוקי מדרב הלל". והחתם סופר בשו"ת יו"ד סי׳ שנ״ו כתב: ״ואומר אין משיח וקים ליה כרב הלל, הרי הוא כופר בכלל התורה, דקי״ל אחרי רבים להטות ״אין אדם רשאי להמשך אחריו״.

ומה שאמרו חז״ל בילקוט שמעוני (רמז תקע״ז): ״אבל לעתיד לבא אני בעצמי גואל אתכם ״שנאמר ישראל נושע בה׳ תשועת עולמים״, כבר תירץ זה המהר׳ל מפראג ב"נצח ישראל" פרק ס״ב וזה״ל: ״ואף כי גאולה האחרונה ג״כ יהיה ע״י המשיח״ אבל תהיה ע״י ה׳ ית׳ שהוא מעמיד המשיח, ודבר זה נקרא כי השי״ת הוא הגואל׳.

המלך המשיח יהיה ודאי אדם צדיק נולד מאיש ומאשה, אלא שביום ההוא יגדל צדקתו..ואז ביום ההוא בזמן הקץ תהא נשמה של נשמה שלו הנתונה בגן עדן, ותנתן לאיש הצדיק ההוא, ואז יזכה להיות גואל…

ובביאור דברי המהר"ל יש לומר, שהמשיח לא יהיה כמו שאר הגואלים (המוזכרים בילקוט שם) שצמחו ועלו במנהיגותם באופן טבעי, כי המשיח הרי סובל "חבלי משיח" לפני התגלותו, וא״כ מצד מצבו הטבעי אין שום מקום שיוכל לגאול את עם ישראל וכשיגיע זמן הגאולה אז יעמיד הקב״ה את המשיח באופן שכולם יראו שיש כאן גאולה בכוח על-טבעי ע״י הקב״ה, כי המשיח יקבל כוחות רוחניים שלמעלה מהטבע, ולכן זה נקרא שהגאולה היא ע״י הקב׳׳ה בעצמו.

וידועים דברי האריז״ל (בספרו ״ד׳ מאות שקל כסף״, ועד׳׳ז בספר הגלגולים פי״ג): "המלך המשיח יהיה ודאי אדם צדיק נולד מאיש ומאשה, אלא שביום ההוא יגדל צדקתו…ואז ביום ההוא בזמן הקץ תהא נשמה של נשמה שלו הנתונה בגן עדן, ותנתן לאיש הצדיק ההוא, ואז יזכה להיות גואל. והוא ע״ד משה רבנו ע״ה כי היה ילוד אשה ונתגדל מעט מעט עד שהשלים חלק נשמתו", עכ׳׳ל. וכן אמר הבעש״ט הק׳ זי״ע: ("סיפורים נוראים" להגה״ח ר׳ יעקב קדנר זצ״ל), ״שבכל דור ודור יש משיח בעולם הזה ממש בהתלבשות בגוף״. ועד׳ז בספר ״קנאת ה׳ צבאות״ להרמח״ל: "האיש הראוי להיות משיח נמצא בכל דור תמיד". וב״עמק המלך" שער עולם התוהו פ׳ נ׳׳ה: "בכל דור ודור יברא הקב״ה צדיק אחד הראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו ע״ה, אם דורו זוכה לכך, ויגאל את ישראל".

וברבנו בחיי פ׳ בהר עה״פ אחד מאחיו יגאלנו: ״הגואל יהיה באחד מאחיו נולד מאב ואם כדמיון משה שהיה גואל ראשון״. והרה״ק מטשערנוביץ בספר ״משכנות הרועים״ עמ׳ טצ״ב כתב: ״האמת כי בהגיע זמן הגאולה יתגלה נשמת משיח בהצדיק הדוד, וזה בכל דור, דור הולך ודור בא, כי בהדור הקודם היה נשמת משיח בצדיק הדור שהלך, ודור בא וכן כסדר, רק כשיגיע הזמן יתגלה״. ועד״ז בספר "אמרי מלך" על סדר ההושענות: ״אאמו״ר (הגה״ק ממוגלניצא) זצ״ל אמר כי בכל דור יש משיח…לכן אנו מבקשים על משיח בן דוד שבדור הזה ״שיהיה חונה בקרבנו ויתגלה במהרה בימינו״.

צא ולמד, שכבר לפני יובל שנים, כשיצא נשיא ישראל כ״קאדמו״ר מוהריי״צ זי״ע בקריאת הקדש ״לאלתר לתשובה – לאלתר לגאולה״, פרסם בירחון ה״קריאה והקדושה״ שיצא לאור באותה תקופה, דברים נחרצים נגד הדעה השגויה ש״משיח״ – יכול להתפרש כתקופה, והביא שם דברים ברורים ומפורשים על הגואל ודמותו.. וה׳ יזכנו לראות בקרוב בקיום שירת נבואתו של האדמו״ר הריי״צ בשיר הנבואה שלו על מלך המשיח: ״לעת קט יתעלה – ניצחונו חיש יתגלה״, בהתגלות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח נשמה בגוף לעיני בשר בגאולה השלמה.

(פנימיות 23 – עם הרב שלום דב וולפא)