מה המקור לכך שמשיח לא יתגלה לכולם בשווה בתחילה?

נחלת הכלל
{כניסת הגנרל אלנבי לירושלים ב-11 בדצמבר 1917- }

שאלה: ״מהספר ״יחי המלך המשיח״ מובן שביאת המשיח כבר התחילה (הגם שעדיין אנו בגלות). מאין המקור בתורה ובהלכה לכך שאפשר לומר דבר חידוש שכזה, שמשיח לא יתגלה לכולם בשווה? זהו נגד מה שהורגלנו להאמין במשך כל הדורות. למה צריכה ליובאוויטש לעשות תמיד חידושים צורמים ומרגיזים שכאלו?"


תשובה: הרי לא עלינו תלונתך אלא על הרמב״ם ז״ל, שפסק באופן ברור שיש תקופה של ״בחזקת משיח״, ורק אחר כך מגיע הזמן של ״משיח ודאי״. והיינו שבתחילה מגיע המשיח באופן שלא כל העם יודעים ממנו, ורק שאלו שירצו להתבונן בהלכה שברמב״ם ויחפצו למצוא אם יש מישהו המתאים לסימנים אלו, יראו שעל פי התורה יש לו ליהודי זה חזקה שהוא משיח, ואחר כך הוא מתגלה לכולם באופן של משיח ודאי כשבונה בית המקדש וכו׳.

והנה זה עתה התפרסם קונטרס ״פרקי תשובה וגאולה״ מרב חשוב – הגאון ר׳ שלום שכנא זאהן שליט״א, ועליו הסכמותיהם של גדולי הדור הקודם (הגאונים הצדיקים רבי משה פיינשטיין זצ״ל בעל ה״אגרות משה״, רבי יחזקאל לווינשטיין זצ״ל משגיח רוחני דישיבת פונוביז׳, רבי יוסף גרינוואלד זצ״ל ראב״ד פאפא, רבי אברהם יפה'ן זצ״ל ראש ישיבת נוברדוק ורבי אליהו לפיאן זצ״ל המשגיח דישיבת כפר חסידים).

וכותב שם שהגאון הצדיק פוסק הדור רבי משה פיינשטיין זצ״ל אמר לו לפני שנים רבות שמשיח כבר בודאי נמצא (״ער איז שוין געוויס דא״), ומסביר הגאון הנ״ל: ״והבנתי ממנו שדעתו הוא שכבר נמצא הוא בעולם, ולעת עתה פועל הוא מה שצריך לפעול באופן הסתר, וצריכין אנו להתחזק בתפילתנו ובתשובה כפי שאפשר לנו, למהר השתלשלות של משיח צדקנו, ונזכה להתגלות הגמורה במהרה בימינו״.

הרב הנ״ל ממשיך לבאר זאת על פי דברי המלבי״ם (בפירושו ליחזקאל לד, כב – כג. ולעמוס ט, יא), שמשיח בן דוד יתגלה בג׳ מדריגות, בתחילה יהיה הוא מנהיג גדול שינהיג את העם, ואחר כך יקבלו ישראל את הנהגתו מרצון, ואז תתגלה מלכות שמים שמנהיג זה יתעלה ממדריגת רועה למדריגת נשיא ומשיח. ובזה מבאר את דברי הרמב״ם שמשיח ״יכוף כל ישראל״, כלומר ״שיבוא ויעשה פעולות שונות לכוף את ישראל שיעשו משפט וצדקה, ואז עדיין לא יהיה מקובל אפילו לרועה. רק שיבוא ויתעסק בתיקון כלל ישראל. ואז על ידי מעשיו יתברר שהוא משיח, כמו שמסיק (הרמב״ם) הרי זה בחזקת שהוא משיח״.

וראה בקונטרס שם שהוסיף: ״ולפי המבואר ברמב״ם הנ״ל ובמלבי״ם מסתבר מאוד דמה שכתב הרמב״ן ש'פני הגאולה' תהיה באופן של הסתר פנים, כולל גם כן שתהיה אופן בואו של משיח באופן הסתר מתחילה. לפי המבואר בראשונים הנ״ל ובמלבי״ם בב׳ המקומות הנ״ל, בואו יהיה באופן שלא נכיר אותו מתחילה״. הרי מובן מכל זה שבשעה שהמשיח פועל פעולותיו בזמן הגלות בעולם ובעם ישראל, הוא עדיין אינו בגילוי, כלומר שעדיין אינו ידוע לכל העם שהוא המשיח, וזאת אע״פ שהוא כבר בא ומתעסק עם העם, וכבר הודיע להם שהגיע עת הגאולה. והגילוי שלו בשלימות הוא רק בעת הגאולה עצמה.

וראה ב״שפת אמת״ ר״ה יא,ב. שכן היה גם במשה רבנו גואל ראשון, שבתחילה בא למצרים להודיע לבני ישראל אודות הגאולה אבל עדיין לא הביא את הגאולה בפועל, וזה היה בבחינת ״משה נכסה״, ואח״כ בזמן היציאה ממצרים היה משה ״משיח נגלה״, ומביא שם על זה את לשון המדרש במדב״ר פי״א, ב. ״ר׳ ברכיה בשם ר׳ לוי אמר, כגואל ראשון כך גואל האחרון, הגואל הראשון זה משה נגלה להם וחזר ונכסה מהם וכו׳, אף גואל אחרון נגלה להם וחוזר ונכסה מהם״.

ולכאורה יש לומר בעניין מה שהמשיח ״נגלה ונכסה״, שאין הכוונה רק שקודם נגלה ואחר כך נכסה, אלא שכללות הגילוי שלו אינו בשלימות, וכגואל ראשון שלאחר שנגלה לבני ישראל ואמר להם שהגיע זמן גאולתם, הרי נעשה מצבם גרוע יותר, וכמו שטען משה ״מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה״, וא״כ זה גילוי המכוסה, כלומר גילוי שאינו בשלימות. וכבר כתבתי בספר ״יחי המלך״ (ע׳ רפ״ב) שמדברי הרבי משמע, שכל התקופה של ״בחזקת משיח״ היא הענין של ״משיח נכסה״, כלומר שאף שכבר נגלה, אבל הגילוי אינו בשלימות וכנ״ל.

אמנם מלשון המדרש משמע שמשה רבנו נכסה ממש לאחר התגלותו, שבתחילה בא לבני ישראל והודיע להם "פקוד פקדתי" ואח״כ חזר למדין. וראה במדבר רבה שם שנכסה לשלשה חדשים, ובשמות רבה פ״ח, יט. שנכסה לששה חדשים. וראה שם בפירוש הרש״ש ובפירוש מהרז״א, ועיין ב״רבינו בחיי״ סוף פ׳ שמות, ומבואר שם שכן יהיה במלך המשיח. אבל לכאורה אין הכרח שמשיח יהיה נכסה ממש, אלא כנ״ל שהגאולה שהכריז עליה תהיה בהעלם וכוחותיו המשיחיים יהיו בהעלם. וכשם שרואים עתה שבעוונותינו הרבים, הרי לאחר שנגלה מלך המשיח  וכבר בא והכריז הגיע זמן גאולתכם, הנה אח״כ נעשה מצב של העלם והסתר כידוע, עד שצריך להתחזק הרבה באמונה פשוטה שבודאי יושיע ה׳ את משיחו בקרוב ממש וההסתר הנורא יהפך לגילוי עצום של אור הגאולה.

וגם בכתבי האריז״ל מצינו מפורש שמשיח לא יתגלה בפעם אחת לכל ישראל, ובתחילה יהיה נגלה ונכסה. וראה בספר ״אור החמה״ בשם רבי חיים וויטאל שהתגלות המשיח תהיה באופן: ״כאילו מתחילה היה ישן, וכאשר תבוא לו נשמה של נשמה, יתער ויתוסף לו כח של נבואה, ויתער משנתיה. ואז יכיר בעצמו שהוא המשיח.. ואחר כך יתגלה המשיח לגמרי ויכירוהו כל ישראל ויתקבצו אליו״.

וכנראה מקורו בספר הגלגולים פי״ג שאיתא שם: ״משיח יהיה אדם צדיק נולד מאיש ואשה, ויגדל בצדקתו עד קץ הימין, ויזכה במעשיו לנר״נ קדושות. ואז ביום ההוא של הקץ, תבוא לו נשמה לנשמה הנתונה בגן עדן, ותינתן לאיש (ה)צדיק, ואז יזכה להיות גואל צדק.. ואז יכיר בעצמו שהוא משיח מה שלא היה מכיר מתחילתו.. וכמו שמצינו במשה רבנו ע״ה, שעלה לרקיע בגוף ונפש והיה שם מ׳ יום, כך משיח יזכה לאותה הנשמה ויכיר בעצמו שהוא המשיח.. ואחר כך יתגנז המשיח בגוף ונפש בההוא עמודא, על דרך ויבוא משה בתוך עמוד הענן שנה אחת, ואז יסתלקון ליה עד לרקיע, ואחר כך יתגלה המשיח לגמרי, ואז יכירוהו ויתקבצו אליו בני ישראל״.

(שאלות ותשובות עם הרב שלום דב וולפא – "פנימיות" 2 – חשון נ"ד)