האם אין כבר לחב"ד במה להתעסק רק בז' מצוות בני נח?!

צומצם CCO
{שבע מצוות בני נח בקהלה הדרוזית -מאת Boaz Kali – נוצר על ידי מעלה היצירה, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12875059}

 

שאלה:

אבקש לקבל הסברים על דבר חדש שלא שמענו מעולם,והוא פעילותו של הרבי להתעסק עם הגוים ולהשפיע על אומות העולם לקיים שבע מצוות בני נח. ובפרט ששמתי לב לאחרונה שגם את ענין ביאת המשיח אתם מפרסמים בין אומות העולם בכל המדינות ובכל השפות״.

תשובה:

כנראה שאישתמיטתיה לפי שעה את דברי הרמב״ם המפורשים בהל׳ מלכים פ״ח ה״י: ׳׳ציוה משה רבנו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח׳׳, הרי שהתורה מצוה על כך, והציווי ניתן למשה בסיני מפי הגבורה.

אלא שבדורות הקודמים, כאשר היתה סכנה בדבר שיהודי ינסה להשפיע על הגוי לקיים מצוות, הנה אז לא מצינו שיתעסקו בזה, אבל בדורנו זה שיהודים מתעסקים בין כך עם אומות העולם במסחר ובענינים אחרים, הרי עתה יש הזדמנות לכל יהודי להשתדל במה שציוה משה רבנו מפי הגבורה לכוף אותם "בכפיית דברים להמשיך לבם אל רצון קונם וחפץ צורם"(תויו״ט אבות ג,יד).

ובפרט שעתה עומדים זמן קצר לפני התגלותו הסופית של המשיח, שאז ״יתקן העולם כולו לעבוד את ה׳ ביחד״ כדברי הרמב״ם בסוף פי״א שם, דהיינו שזה כולל גם את אומות העולם. ואם כן, בודאי שיש לעשות כבר עתה כל מה שאפשר להכין את הדרך למלך המשיח ע״י ההשפעה על אומות העולם לקיים את המצוות שלהם,

ובגמרא משמע שע״י ההשפעה על הגוים שיקיימו המצוות שלהם פועלים קיום ושמירה לעולם, והצדיק שפועל זאת נקרא ״צדיק יסוד עולם״. דהנה במשלי (י,כה)

כתיב: ״כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם״. ובגיטין (סא,א) מסופר שכאשר ראה רב כהנא אדם מעיר הוצל שהיה בקי בדיני גזל, אמר לו: ״מאתריה דרבי יאשיה אתה (לפיכך אתה בקי בדינין לפי שהוא דורש לרבים ומודיען – רש"י), קרי עליה וצדיק יסוד עולם״.

ועיין ברשב״א שם שרב כהנא הבין שמדובר באדם גוי (ובזה תירץ הרשב״א קושית התוס׳ על רש״י). ורואים מזה, שצדיק יסוד עולם הוא צדיק כזה שדואג לפרסם את ז׳ מצוות בני נח בין אומות העולם. כי עי״ז שגם אומות העולם מתנהגים בצדק ויושר נעשה קיום לעולם.

וידידי ש׳׳ב הג״ח רשמ״מ שניאורסאהן שי, מירושלים המשיך לדייק בזה. שבמיוחד זקוקים לפעילות זו של הצדיק יסוד עולם, בשעה שהעולם נמצא בסכנה, וכתחילת הפסוק במשלי שם: ״כעבור סופה״. ולכן ראינו שדוקא בשנים האחרונות לפני ביאת משיח כאשר העולם נתון בסכנה, אז חידש הרבי את ענין הפצת ז׳ מצוות בני נח, וזה גרם לכך שהעולם ירגע והתחיל הענין של ״וכתתו חרבותם לאיתים״ (כפי שגילה בקדשו בזה, בשיחת ש״פ משפטים תשנ״ב).

ומה ששאלת על פרסום בואו של המשיח לאומות העולם, הנה יעויין בספר ״לימודי ה'״ להגה״צ רבי יוחנן שטייף זצ״ל אב״ד בודאפעסט שכתב בע׳ שע״ג: ״גם בן נח צריך להאמין בזה שעתיד גואל לעמוד והוא מלך המשיח, וכן ניבא עליו בלעם״. ועוד שם ע׳ רל״ט: ״וגם בני נח צריכין להאמין שעתיד לבוא הגואל מבית דוד ותיקון העולם על ידו יהיה״. ועי״ש שנתן טעם לדבר והוכיח כן מדברי חז״ל.

וזהו שכותב בענין זה הרבי בשיחת קדשו מש״פ משפטים, ז״ך שבט, מבה״ח אדר א׳ ה׳תשנייב: ״ענין זה (-״וכתתו חרבותם לאיתים״) יהיה ע״י פעולתו של מלך המשיח עצמו – כמו שכתוב בהתחלת הפסוק ״ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים״(צפניה ג,ט.).

ופירש הרד׳יק: ״השופט הוא מלך המשיח… שיהא אדון כל העמים, והוא יוכיח להם ויאמר למי שימצא בו העול ישר המעוות… ומפני זה לא תהיה מלחמה בין עם לעם כי הוא ישלים ביניהם, ולא יצטרכו לכלי מלחמה, וכתתו אותם לעשות מהם כלי לעבודת האדמה, שכן באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה׳ גו' ונהרו אליו כל הגוים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה׳ אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה׳ מירושלים, ופירש הרד״ק: ״והמורה הוא מלך המשיח ועליו נאמר ־ ושפט״! (פנימיות 35 -עם הרב שלום דב וולפא )