מקורותיו של הגר״א סולובייצייק בענין הרבי כמשיח

צומצם קרדיט
{רבי אהרון סולבייציק – מאת מקור, שימוש הוגן, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=1061890

שאלה: קראתי בהפתעה את הקטע מה״גילוי דעת״ שפירסם גדול ראשי הישיבות בארה״ב כבוד הרב הגאון האדיר ר׳ אהרן סולובייצ׳יק שליט״א מבריסק בו כותב הוא: ״לפני ג' תמוז כללתי את עצמי בין אלה שהאמינו כי הרבי היה ראוי להיות המשיח… האמונה הזו מיוסדת בחלקה על התבטאויות דומות של הרבי בעצמו על מורישו הרבי הקודם… שהרבי עדיין יכול להיות המשיח וזאת לאור הגמרא בסנהדרין, הזוהר, אברבנא-ל, כתבי האריז"ל שדי חמד ושאר מקורות. אי אפשר לבטלה כאמונה שהיא מחוץ לזרם ה״אורטודוקסי״.

אודה, כי עד ל"גילוי דעת" זה, לא התייחסתי ברצינות לעמדתכם, ואבקש לכן, להביא עתה שוב את ביאור המקורות שהגר״א סולובייצ׳יק שליט״א רמז עליהם.

”התבטאויות דומות של הרבי בעצמו על מורישו,,

תשובה: נלך בעקבות המקורות שמציין הגאון האדיר הגר׳׳א סולובייצ׳יק שליטי׳א, אשר זכה וזיכה את הרבים בפיזור הערפילים מענין זה. ובכן: ״התבטאויות דומות של הרבי בעצמו על מורישו״: הרבי הרבה להתבטא במיוחד בשנים האחרונות – ״כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו – משיח דורנו׳׳. מאמר קבלת הנשיאות ״באתי לגני״ ה'תיש״א מסיים במילים (בתרגום מאידיש): ״ונזכה להתראות עם הרבי, כאן למטה בגוף, למטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו״! בש״פ זכור ה'תש״י אמר הרבי: ״על ידי חיזוק ההתקשרות בלימוד תורתו ובקיום הוראותיו… נזכה תיכף להתראות עם הרבי בעיני בשר, והרבי יוליכנו אל הגאולה״. ובחג השבועות ה'תש"י: ״השי״ת יעזור שיבוא כ״ק מו״ח אדמו׳׳ר כפי שהוא מלובש בגוף ויוציאנו מהגלות״! ועוד ביטויים רבים מעין אלו.

הגמרא בסנהדרין: בסנהדרין (צח, ב) אמרו: אם מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש, אם מן מתייא הוא כגון ״דניאל איש חמודות״, מכאן ראיה שמשיח יכול להיות מן הקמים בתחיה.

ספר ה"זוהר"

הזוהר: בזוהר (בלק רג, ב) מבואר שבעת לידת נשמת המשיח ״ימות המשיח… ויקום״, וז״ל הזוהר: ״דהא גבעא דלתתא ברה דאתכליל בה אצטריך לזמנא דאתי, כד ייתי מלכא משיחא, לנטלא לי גבעא עלאה ולאעלא לי גו גדפהא, בגין לאתקפא ליה ולאוקמא ליה בחייו עילאין. ומנה יפוק בההוא יומא משיחא דדוד. ורזא דא ״אספרה אל חק ה׳ אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך זמין אנא לומר לההוא אתר דאקרו חק ולבשרא ליה, בההוא יומא ממש יפיק ליה ההוא חק מתחות גדפהא, בכמה חייו בכמה עטרין בכמה ברכאן כדקא יאות. וההוא חק לא ישתאר בלחודוי, יתכלול ביה משיחא אחרא בריה דיוסף, ותמן אתתקף ולא באתר אחרא. ובגין דאיהי גבעא תתאה דלית בה חיין, ימות המשיח דא ויתקטל ויהא מות עד שתלקוט חיין גבעא דא מההיא גבעא עילאה ויקום״.

ומבאר ואת כ״ק אדמו״ר ״בעל התניא״ בספר ״ביאורי הזוהר״ לפרשת בלק (קו, ב) שכאשר צריכה להתגלות ולהיוולד נשמת משיח בגילוי, והרי לידת משיח היא מספירת המלכות (גבעה תתאה) הנה בכדי שגילוי נשמת משיח תהיה באופן של ״חייו עילאין״ צריכה נשמתו להתעלות לספירת הבינה (גבעה עילאה), ואז נעשה המצב המכונה ״ימות המשיח״. ובאותה העת מקבלת נשמתו את החיים עליונים מספירת הבינה שנקראת ״עלמא דחירו״ – עולם החירות, ואז ״יקום״ המשיח, ויתגלה בחיים עילאיין ונצחיים.

אברבנאל

אברבנא־ל: כתב רבנו האברבנא-ל בספר ״ישועות משיחו״ (חלק השני, העיון השני, פ׳׳א): אמרו במסכת דרך ארץ זוטא ״תשעה נכנסו בגן עדן בחיים… חנוך בן ירד ואליהו ומשיח… שמת המשיח ההוא בעוון הדור… והושמה נפשו בגן עדן של מעלה… ובשוב ה׳ את שיבת ציון יה' אז מלך המשיח וימלוך על עמו. ואל יקשה עלך שיהיה מלן המשיח מן הקמים בתחיה, כי כבר נסתפקו על זה בפרק חלק… אם מן מתייא הוא כגון דניאל איש חמודות״.

כתבי האריז״ל: ב״אור החמה״ לזוהר (שמות ו,ב). מובא מש״כ ב׳׳שער הגלגולים״ פי״ג בשם האריז״ל וז״ל: …״כי בודאי משיח יהיה אדם צדיק נולד מאיש ואישה, ויגדל בצדקתו עד קץ הימין, ויזכה במעשיו לנר״נ קדושות, ואז ביום ההוא של הקץ תבוא לו נשמה לנשמה, הנתונה בגן עדן ותינתן לאיש הצדיק ההוא. ואז יזכה להיות גואל צדק. וזה ע״ד משה רבנו ע״ה כי היה ילוד אשה והגדיל מעט מעט, ואז זכה להיות גואל… שעלה לרקיע בגוף ונפש והיה שם מ׳ יום. כך משיח אחר שיזכה לאותה הנשמה ויכיר בעצמו שהוא המשיח, המשיח יתגלה, אך לא יכירוהו שאר אנשים עדיין. ואח״כ יתגנז המשיח בגוף ונפש בההוא עמודא ע״ד ויבוא משה בתוך הענן שנה אחת, ואז יסתלקון ליה עד לרקיע, ואח״כ יתגלה המשיח לגמרי ואז יכירוהו ויתקבצו אליו כל ישראל.

”שדי חמד,, ושאר מקורות

״שדי חמד״ ושאר מקורות: הגאון האדיר החח״מ בספרו ״שדי חמד״ (פאת השדה מערכת האלף אות ע׳) מבאר באריכות גדולה את הענין שבכל דור יש משיח. ומוסיף, שכאשר יש לעם ישראל ״זכות גדול״ הרי אז בא המשיח מן המתים שבאים בתחיה באופן של ״ענני שמיא״, כפי שאמרו בגמרא ״אי מן מתייא כגון דניאל איש חמודות״. ומדבריו עולה שאין זה מופרך כלל שהמשיח הוא אדם שכבר נסתלק מהעולם ובא בתחיה, ואדרבא שלדבריו דוקא באופן זה נקרא ״זכו ־ עם ענני שמיא״. ועד״ז הוא בפירוש ה״אור החיים״ הק׳ פ׳ בלק עה״פ ״דרך כוכב מיעקב״ שכתב שההתגלות באופן של ״כוכב״ פירושה: ״שאם תהיה הגאולה באמצעות זכות ישראל, יהא הדבר מופלא במעלה, ויתגלה הגואל מן השמים במופת ואות, כאמור בספר הזוהר״.

"ספר תקט"ו תפילות" להרמח"ל ז"ל

ומעניין לציין מ״ספר תקט״ו תפילות״ להרמח״ל ז״ל (תפילה ש״ב): ״א־ל אחד יחיד ומיוחד, הרי משיחך הקדוש כמה חולאיים הוא סובל… ונאמר בו נשכחתי כמת מלב. וכן העמידוה ״אין דוד בא עד שנתייאשו מן הגאולה״, שהרי גזירה על המת שישתכח מן הלב״, ריבון כל העולמים, הרי כבר שכחה זאת שלטה עליו, וישראל הם מתייאשים ממנו, הרי זמן להחיות מתים. במאי, אלא באמונה שלך, ונאמן אתה להחיות מתים… ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת, כמה שאנו מתדבקים באמונת יחודן ומקוים לן באמת, כן תעורר אמונה זאת לגבי מלך המשיח להחיות אותו ה, א-ל אחד, לישועתך קיויתי ה׳!

ונסיים בציטוט מ׳׳פרקי היכלות רבתי״ פרק ל״ה פסוק ו׳: ״באותה שעה חוזרין ישראל לדעת אחרת ומבזין למשיח ואומרים אוי לנו שתעינו אחר… זה. אמר להם הקב״ה עכשיו תראו את האור שלו שהיה מהלכת סביבותיו. שנאמר (תהלים נ, ג) וסביביו נשערה מאד. וכל שהאמין בו אינו נמחק מספר החיים, שנאמר(דניאל יב, א) ובעת ההיא ימלט עמך״. 

(פנימיות 34 – עם הרב שלום דב וולפא)