מלחמת גוג ומגוג – האם עלינו להתיירא מכך ?

צומצם
{ציורי ר' זלמן קליינמן}

שאלה:

לאחרונה מגיעים לבתי חב״ד באה׳׳ק אנשים מבוהלים שמספרים, כי מרצה פלוני או אלמוני – הודיע , כי בקרוב בביאת המשיח , ימותו ח״ו כל אלה שלא יחזרו בתשובה, ושזה יהיה חלק מהאסונות הנוראים של מלחמת גוג ומגוג, טרם הגאולה. כיצד יש להתייחס לכך?

תשובה:

א. הרמב״ם בפרק י׳׳ב מהל׳ מלכים ה״ב כותב! יראה מפשוטם של דברי הנביאים שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא ליישר ישראל ולהכין ליבם, שנאמר ׳׳הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה׳ הגדול והנורא״. ובהמשך כותב הרמב״ם על עניין זה ועל ביאת אליהו – ״וכל אלו הדברים וכיוצא בהם לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו״. ועל כן פלא ש״דרשנים״ הפכו לנביאים והם יודעים מה שהרמב״ם כותב שאין יודעים.

ב. פשט הכתובים ביחזקאל לט, ז, מורה על כך, שגוג מלכה של האומה מגוג יעלה על ישראל באחרית הימים להלחם בהם, ויפול שם על הרי ישראל , שם ישפוט אותו ה׳ באבני אלגביש מן השמים והכל ידעו אז ״כי ה׳ קדוש בישראל״.

בחז״ל ישנם תיאורים מעודדים ומשמחים על הצלת עם ישראל בניסים גלויים מעניינים אלו. ומי שיסבול מכך הם רק אותם הגויים שהם שונאים לישראל ומצרים להם. (ראה בכ״ז מקורות רבים שנקבצו בספר הנפלא ״תורת הגאולה״ שמביא המקורות כלשונם יעוי״ש). בפשטות , הרי המלחמה של גוג על הרי ישראל, מתבצעת עכשיו במלחמת הערבים נגד עם ישראל בכלל וירושלים בפרט , וכשמלך המשיח יתגלה בקרוב הוא ישמיד את כל שונאי ישראל , ויקיים את מחיית עמלק , שהיא המצווה הראשונה המוטלת על מלך המשיח.

ג. נשיא הדור הרבי מליובאוויטש, רועה ישראל ואוהבן, אשר כל נבואתיו התקיימו בעליל, וע״פ הרמב״ם הרי יש לנו להחזיקו לנביא. (שיחת קדשו של הרבי פ׳ שופטים תנש״א בעניין נביא הדור). הבטיח לנו בדברים ברורים , וזו לשון קדשו­…״דבר הפשוט הוא, עד כדי כך שלא צריכים אפילו לעורר על כך, שלאחרי השואה – לא תקום פעמיים צרה, לא מעין דיליה ולא מקצתיה ר״ל. ואדרבה! יהיה אך טוב וחסד, ובטוב הנראה והעלה, לכל יהודי ולכל בנ״י בכל מקום שהם, ובהדגשה -טוב הנראה והנגלה!!!

ובאם הדברים אמורים בכל הזמנים, עאכו״כ בדורנו זה עצמו – בזמנים אלו שהאומות מתגרות זו בזו, כשלבנ״י ישנה הבטחה מיוחדת מהקב״ה ״בני אל תתיראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם״ (יל״ש ישעיה רמז תצט). נוסף על ריבוי ההבטחות בתורה ״שלא ינום ולא ישן שומר ישראל״ ו״עמו אנכי בצרה״ יפדה אלוקים את ישראל מכל צרותיו, (ורק לאחר מכן והוא יפדה את ישראל מכל עונותיו) וכו׳ וכו׳ ־ דבר ברור הוא ״שלא ינום ולא ישן שומר ישראל בכל מקום בעולם שבו נמצאים יהודים גם בחוץ לארץ. ועאכו״כ בארץ הקודש שנקראת בתורתנו הקדושה והאמיתית! ״ארץ אשר גו׳ תמיד עיני ה׳ אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה״. דבר ברור הוא שהקב״ה נמצא עתה (ע״ד המשל המובא בליקוטי תורה [ראה לב, ב.] בנוגע לחודש אלול בערך לשאר החדשים) כ״מלך בשדה״, ומקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם, וכל יהודי יכול לגשת להקב״ה ולבקש ממנו את בקשותיו והקב״ה ממלא אותן״…

ובשיחת ש׳פ ויחי מאריך הרבי ובא חשבון עם דרשנים אלו המאיימים על יהודים בשואה ר״ל וכך אמר :

א. עפ״י הלכה (רמב״ם הלכות ממרים פ״ג ה״ג), אלה שלע״ע אינם מקימים תומ״צ הם ״תינוקות שנישבו״ , כלשונו של הרמב״ם ״בני התועים האלה ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם ונולדו בין הקראים וגידלו אותם על דעתם, הרי הוא כתינוק שנשבה ביניהם וגדלוהו ואינו זריז לאחוז בדרכי המצוות שהרי הוא כאנוס, ואע״פ ששמע אח״כ [שהוא יהודי וראה היהודים ודתם, הרי הוא כאנוס, שהרי גידלהו על טעותם]… לפיכך ראוי להחזירם בתשובה ולמשכם בדברי שלום עד שיחזרו.

ומכיוון שכן, הרי שע״פ פס״ד הרמב״ם (הל׳ תשובה פ״ג ה״ב) ש״אין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות והוא היודע היאך עורכין הזכויות כנגד העוונות״. – פשוט, שאיום ב״עניינים מבהילים״ על יהודים כאלו, ובפרט שעשרות אלפי יהודים מאותם ״תינוקות שנשבו״ התקרבו ונעשו שומרי תומ״צ ־ הוא היפך האמת ־ היפך ״דעתו של אל דעות״!

ב. לתאר את הקב״ה כמלך אכזרי ר״ל, זה היפך כבודו של הקב״ה, שכן אין העונש בתור נקמה ח״ו אלא לטובת האדם כדי לנקותו ולתארו מלכלוך החטא ובלשון רבינו הזקן בתניא (אגה״ק סכ״ב). ״כמו אב רחמן חכם וצדיק המכה בנו… כמשל מלך גדול הרוחץ בכבודו ובעצמו צואת בנו יחידו מרוב אהבתו״.

ג. הדיבור היפך שבח בניו פוגע בו (בהקב״ה) כביכול, כמ״ש ברור ומפורש ״הנוגע בכם נוגע בבבת עינו״ (זכריה ב׳, יב). ואמרו חז״ל בשהש״ר שישעיה הנביא, ״גדול שבנביאים״ (יל״ש ישעיה רמז שפב ושאר נביאים,נענשו על שאמרו דילטורייא על ישראל ו״אין הקב״ה רוצה במי שאומר דלטורייא על ישראל.״ ומזה מובן ב״קל וחומר״ ־ לאנשים רגילים שאין להם להעיז לנהוג כן. (כמ״ש ע״ז הרמב״ם ב״איגרת השמד״)

ד. ומעשים שבכל יום: כשמדגישים ומבליטים את החסרון של אלה מבני ישראל שלע״ע אינם מקיימים תומ״צ, ולא עוד אלא שמוסיפים בהפחדות ואיומים קשים,ר״ל ־ לא זו בלבד שלא זו הדרך לפעול בהם (ובכלל) חיזוק בענייני יהדות תורה ומצוותיה, אלא אדרבה, עי״ז מחלישים את רוחם ויתירה מזה מרחקים אותם מתשובה, תורה ומצוותיה, כנראה במוחש (ובפרט בדורנו זה) שהדרך היחידה לקרב ליבם של בני ישראל לאביהם שבשמים היא ההוכחה ב״דרכי נועם ודרכי שלום״, מתוך אהבת ישראל דווקא – ״יוכיחן משה שאוהבן״ (דב״ר פ״א, ד. ועיין גם ב״קדושת לוי״ פ׳ בראשית ד״ה רבותינו ז״ל אמרו) ולסיום! חובה וזכות על כל מי שביכלתו, לארגן כינוסים וביקורי בית, בכל מקום ומקום בו מצויים אחב״י הזקוקים לקירוב בהם ישאו דברים באופן של אהבת ישראל ומתוך שמחה וטוב לבב) ולהודיע לכל עם ישראל שיעמדו הכן לקבלת משיח צדקנו שיבוא לגאולנו בחסד וברחמים.

(פנימיות 28  עם הרב שלום דב וולפא)