סגולתו של חדש מר – חשון…

צומצם
{מאת Daniel Ventura – נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4423380}

איתא במדרש: (מובא ב״ילקוט שמעוני" למלכים (רמ"ז קפ"ד.) הבית הראשון שבנה שלמה נשלם בחדש מר ־ חשון וע"פ רוח הקודש לא חנכו שלמה עד לחדש תשרי והיה מר – חשון מתבייש, הבטיח הקב׳׳ה לשלם שכרו לעתיד, בבניין הבית השלישי שחנוכתו תהיה בחדש מר – חשון.

העולם רגיל להתייחס לחדש מר-חשון כאל חדש המסמל את השגרה והאפרוריות, משום שאין בו חג. אולם הרה״ק רבי צבי אלימלך מדינוב זצוק״ל בספרו "בני יששכר" מגלה אור חדש במעלתו הגבוהה של חדש מר-חשון. המעיין בדבריו (מאמרי חדש מר-חשון, שם.) ימצא דברים נפלאים ערבים ומתוקים, ומרוממי נפש מאוד. נשתדל בשורות הבאות להגיש פנינים מדברי קדשו:

חנוכת בית המקדש השלישי – בחדש מר-חשון

א.  כפי הידוע בהקבלה שבין השבטים לחדשים (טור או"ח סו״ס תי"ז, מגלה עמוקות עה״ת ר"פ שמות, ועוד.) שייך חדש תשרי לאפרים, מר-חשון למנשה, וכסלו לבנימין. מנשה ואפרים בניו של יוסף הם, ויוסף בנה של רחל. אף בנימין בנה של רחל הוא. נמצא שחדשים אלו בהם התקיימה ותתקיים במהרה חנוכת בית המקדש, שייכים לבני רחל. ולכן נקראת רחל "עקרת הבית", – הוא בית המקדש. (אגב, לפי המסורת יום ההילולא של רחל אימנו הוא י״א מר-חשון). זהו האור הגנוז בפסוק "תמך אשורי במעגלותיך בל נמוטו פעמי". "תמך" נוטריקון הוא: תשרי מר-חשון כסלו ־ לאמור: לאחר שהיתה חנוכת בית ראשון בתשרי וחנוכת בית שני בכסלו, אזי כשתהיה חנוכת הבית השלישי במר-חשון, אזי "בל נמוטו פעמי״ – לעולמי עולמים.

ב. חנוכת הבית השלישי בחדש מר-חשון, מציינת גם את התיקון לחטא שחטאו ישראל בחדש זה, שבו היתה המרידה במלכות בית דוד והמליכו את ירבעם, כפי שנאמר: "ויעש ירבעם את החג בחדש השמיני, בחדש אשר בדא מליבו. ועל כן בחדש הזה תתישב ממלכתו של המלך מבית דוד – משיח צדקנו, בכך שתתקיים אז חנוכת הבית השלישי לעיני כל ישראל ולעיני כל העולם.

ג. אד"ם – ראשי תיבות: אדם, דוד, משיח. שכן משיח בן דוד מתקן את שפגם אדם הראשון בחטא עץ הדעת, ואז יבולע המות לנצח. משיח – בחינתו היא בחינת ה"ריח", כפי שנאמר (בישעיה, יא.) "והריחו ביראת ה". בחטא עץ הדעת המהווה גורם לגלות ולחטאים, לא נפגם במישרין חוש הריח. הכתוב מתאר שם פגימה בכל החושים: ותרא (ראיה), ויאכל (טעם, מישוש) וישמעו (שמיעה), אולם חוש הריח אינו מוזכר. לפיכך התיקון הוא דווקא ע״י בחינה זו שנשארה בטהרתה. חטא אדם הראשון נגרם בעטיית הנחש, (גמטריא =358). החטא יתוקן כאמור ע׳׳י משיח (גמטריא =358). בחינת הריח קשורה למנשה, שמר-חשון הוא חדשו, שכן "מנשה" אותיות "נשמה", ובגמרא בברכות אומרים חז״ל – ״איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, הוה אומר זה הריח". עניין נוסף קושר את מר־חשון ל"ריח". בחדש מר־חשון יצא נח מהתיבה וכשהקריב אז קרבנות לה', נאמר על כך "וירח ה׳ את ריח הניחוח"…

וזאת רמז שלמה בפסוק: "והחוט המשולש לא במהרה ינתק". "חוט" בגמטריא =23, "חוט המשולש" משמעותו – שיש להכפיל זאת ב- 3, ואז עולה – 69. (69=23×3) זוהי בדיוק הגימטריא של "הדס" (69), שמעלתו היא בחינת ה״ריח״ … (אגב, מפורסם מנהגו של הרבי להרבות מאוד בהדסים בלולבו…) זוהי גם הגמטריא של "חיים״ עם ה״כולל" (69), ללמדך שכאשר תתקיים חנוכת הבית השלישי (״החוט המשולש״…) אזי יביא משיח לעולם את החיים הנצחיים ע״י הדבקות בה׳. או אז אכן לא ינותק יותר החוט לעולם…

ד. מזל החדש "עקרב". "עקרב" – אותיות עקר-בית. שכן ה״בית״ שהוא ה"עיקר", הבית השלישי יחנך בו, ע״י מלך המשיח. ואכן ״דוד ־משיח״ (בגימטריא = 372) עולה "עקרב" (=372). הבית השלישי הוא כדברי חז״ל כנגד יעקב שקראו בית. הביטוי בית מורה על קביעות, ויהיה קיומו לעד. בחינתו של יעקב – מדת אמת, בחינת התפארת (רחמים) המאחדת בקרבה חסד (ימין) וגבורה (שמאל)

כמבואר בקבלה ובחסידות. יעקב שהוא "קו האמצעי" (תפארת), הנה כנגדו הוא בניין העתיד שיבנה ב״חדש האמצעי״, שהוא מר- חשון – ה״אמצעי״ בין תשרי (חנוכת בית ראשון) לבין כסלו (חנוכת בית שני)…

ה. "במהרה בימינו יתבטל מן העולם ה"ריח הרע", ויבוא ה"ריח טוב" ע״י משיח צדקנו – והריחו ביראת ה׳. יוסף היה ראשון שנכנס לגלות ולשעבוד, ובחדשו, היינו חדש מר־חשון (המיוחס למנשה בנו) שבו היא "בחינת הריח", יוגמר השיעבוד ותהיה גאולת עולם במהרה בימינו ע״י משיח צדקנו. (ולכן) בתחילת הליכת יוסף בגלות, שמרו הקב״ה מן ה"ריח רע" (שהישמעלים שקנוהו לעבד נשאו בשמים ולא נפט ועטרן שריחם רע, כהרגלם [חז״ל ורש״י].) ובמהרה בימינו יתבסם העולם בריח טוב בחדש המקווה אשר בו יהיה חינוך הבית ב׳׳ב אמן! (לשון ה"בני יששכר". וראה שם עוד דברים נכוחים, מאירים כספירים).

״לעת ערב יהיה אור״.

עניין זה שחנוכת בית המקדש תהיה דווקא בחדש שבמבט שטחי וחיצוני אינו נראה כלל מתאים לכך, אומר הרבי בשיחת קדשו – ללמד על כלל נושא הגאולה כולו – יצא. שלא מה שרואים בעיני בשר, הוא האמת האלוקית. הגאולה אפשרית בכל רגע ממש, והיא בפתחנו. זו האמת האלוקית, אף שלעיני בשר נראה אולי אחרת… נזכור ונזכיר את דברי ה׳ ע״י נביא הדור ומשיחו: ״הנה הנה משיח בא״…״הגיע זמן גאולתכם״!

(מר חשון ה'תשנ"ה פנימיות 14)