מכתבים למערכת: חברון,שיר הגאולה

צומצם קרדיט
{בית כנסת אברהם אבינו – מאת Beit Hashalom – נוצר על ידי מעלה היצירה המקורי, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8842066

 

רציתי לעורר על כך, בנוגע לויתורים על חלקים מאה׳׳ק, כפי שקרה לאחרונה בחברון, וכו' ר׳׳ל, אשר גם בזה רואים נבואה גלויה של הרבי. הכל מודעים לאותה שיחת קודש שהשמיע הרבי באזני מר משה קצב, במוצאי י׳ שבט ה׳תשנ״ב. הרבי אמר לו, בין השאר, ובהדגשה: ״מי שמדבר על אוטונומיה בכל צורה שהיא, אפילו אם זה רק בעניני כלכלה וכו', סופו שיחזיר בפועל חלקים מארץ הקודש״. מר שמיר, ראש הממשלה דאז, העביר לרבי מסר מרגיע ש״אין זה כך״, ואמר בתקשורת כי ״הרבי טועה בחששו זה״. כמו תמיד, גם הפעם, מי שצדק היה ראש בני ישראל, ולא אחר, אפילו לא ראש הממשלה…

כך גם בענין הנבואה ש״הנה זה מלך המשיח בא ־ הגיע זמן גאולתכם״, – כל דברי הרבי יתקיימו בע״ה לנגד עיננו ו״פתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אנו מבקשים״!

יעקב בן־דוב

רחובות

שיר הגאולה

קראתי בבטאון ״כפר חב״ד״ על התייחסויות שונות ל״שיר הגאולה״ המיוחס לכ״ק אדמו״ר הריי״ץ נ״ע. בשיר זה ישנם ענינים מופלאים בנוגע לגאולה ולמלך המשיח. במקור השיר, כפי שמופיע ב״הקריאה והקדושה׳׳ שיצא לאור בארה״ב לפני למעלה מ-50 שנה, נדפס השיר באופן שהראשי-תיבות וכל שורה, מלמטה למעלה מרכיבות יחדיו את המשפט: ״ביאת משיחנו בהתש״ג אי״ה״. ידועים דברי הרבי הריי״ץ בראש השנה ה׳תש׳׳ג – ׳׳השנה יש תקוה חזקה על משיח, ולכן הוצפן בשיר רמז זה, על שהשנה היא זמן סגולה לגאולה אם ירצה ה״׳.

לא רבים יודעים שבאותם שנים מאז פורסם השיר ׳׳בקריאה והקדושה׳׳, היו שרים שיר זה בהתוועדויות בנוכחות הרבי הריי׳׳ץ במנגינת ׳׳מארש׳׳ מסויים, והרבי הריי״צ חיבב זאת. מהראוי שהיודעים ניגון זה יזכו בו את הרבים, לחיזוק האמונה והשמחה על הגאולה העומדת בפתחנו ממש, כ׳׳שנצחונו חיש יתגלה׳׳.

אברהם חסיד

חיפה (פנימיות 40)