ראיית פני צדיק/קריאת שמע בזמנה

״ראיית פני צדיק"
{רבי דרייב}

בקשר למה שפרסמתם בגליון תמוז האחרון בענין ״ראיית פני צדיק״, ראוי לציין למאמרו המאלף של הגרח״י אייזנבך שליט״א בבטאון ״כפר חב״ד״ גליון 421 – תחת הכותרת ״והיו עיניך רואות את מוריך״, שמבאר את עומק הענין בטוב־טעם ודעת, תוך ציטוט מקורות הרבה וביאורם בצידם. ולמשל: ״וכן קיבלתי: כשהאדם הוא באיזה צרה ר״ל וננסיון, סגולה גדולה היא לצייר לפניו צורת דבר (״שיחות חיים״ מהרה״ק ר׳ חייט־יחיאל ממאגלינצא זי״ע). או דברים שכתב הגה״ק רבנו אהרן־שמואל הכהן זי״ע בספרו הקדוש ״וציוה הכהן״ ("אשר צוה את בניו ואת ביתו אחריו קודם הסתלקותו״) פרק כ״ה: ״דהנה ידוע מה שמבואר בכתבי האר״י דצורת האדם, כל אבר ואבר ממנו, מכוונים נגד עולמות עליונים. וכמו שאמר הכתוב (בראשית ט,"כי בצלם אלוקים עשה את האדם״ ויש למעלה אדם דקדושה כביכול… וכתכו המקובלים, שעל צורת הצדיק נאצל צלם מאדם דקדושה, צלם רוחני החופפת עליו.*ש מטבע שמצוייר עליו צורת צדיק… ובזה מותר להסתכל ולהתקשר עימהם במחשבה, ואשרי מי שמצייר אותם בשכלו ובמחשבתו ויהא חלקו עימהם,׳. ע״כ.

חיים פרידמן  ירושלים

קריאת שמע בזמנה

הנני מגיד שיעור בחסידות, באחד משיעורי התניא של את״ה. בעקבות המאמר שפורסם באחד מגליונות ״פנימיות״ בענין לימוד חסידות קודם התפילה, שמתוכן המאמר משמע שהתפילה היא באריכות ומתאחרת, שאלני אחד מתלמידי בישיבה התיכונית – ״כיצד עוברים על מצות קריאת שמע בזמנה"? והוא סיפר לי שזו שאלה רווחת בין חבריו וכר. התפלאתי על הבורות הגדולה: לא האמנתי, שעדיין יש רבים משומרי מצוות וכר שאינם יודעים, שבאם אמירת קריאת שמע במהלך התפילה, תהיה אחרי זמן אמירת ק״ש, אזי מנהג ישראל הוא – לקרוא את פרשת קריאת שמע בזמנה קודם התפילה, וכן נוהגים הכל. ובפרט, זה מנהג כל החסידים מקדמת דנא שאחרי ברכות השחר אומרים מיד ״קריאת שמע״ בכוונה לצאת ידי המצוה, מהטעם הנ״ל.

א׳ ממגידי שיעור תניא