מעורר האמונה ומחזק ההבנה

צומצם קרדיט
{ציון קברו של רבי מרדכי מצ'רנוביל -מאת Gabbai26 – נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4515082}

קראתי את סדרת מאמריו המאלפים של הרה״ג ר׳ אברהם ברוך פבזנר שליטי"א בגליונות "פנימיות", בנושא מענה מלך המשיח לבעש״ט הק׳ אשר יבוא לכשיפוצו מעיינותיך חוצה וכו' כפי שמובא באגרת הבעש״ט הידועה. עצם ההתעמקות והביאור בפרטי מענה מלך המשיח, מעורר את האמונה ומחזק את ההבנה, ועל־כך יישר־כוח גדול לרב פבזנר ולמערכת.

ברצוני להעיר ולהוסיף, לחיזוק דבריו הנכוחים של הרב פבזנר שליט״א, מדברים שמצאתי בספר ״בעל־שם־טוב על התורה״:

א.  בענין מה שציטט מרמ״נ מטשרנוביל – שאמר שהבעש״ט – הוא יהיה משיח. בספר הנ״ל ח״א עמי ע״ר כתב: "ועלה בדעתי בעזה״י שעל־פי מה שמבואר לעיל ב״קונטרס מאירת עיניים״ באות כ״ג שהוא יהיה משיח ע״ש, לכן נתפרסם בכל ספרי הקודש, שמזכירים שמו לברכה, שמזכירים אותו על־פי רוב בקיצור לשון בראשי־תיבות ״הבעש״ט״ – לפי שתיבה זו עולה בגימטריא ״שפ"ו שהוא מכוון ממש למספר ״דוד בן ישי" שעולה שפ״ו (=386), הוא שם ״שפ״ו שבו אוחז דוד בן־ישי, כידוע במכתב קודש של הרר"ש מאוסטרופולי"…

ב.   בענין מה שביאר שתוכן "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה", ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך וכו׳״ – מתקיים על־ידי לימוד תורת חסידות – חכמה בינה ודעת, בהבנה והשגה:

כתב בספר הנ״ל בהקדמת המלקט: ״וכתב הבעש״ט זי״ע: ״אך מה שלמדתי בהיותי שם… והם בנק״ל ללמו״ד ולפר״ש ונתקררה דעתי״… נראה שאפשר לומר ששלושה דברי סגולות שלמד שם, הרמוזים בשלשה תיבות הללו: בנקל, ללמוד, ולפרש: שכל תיבה מן שלשה תיבות הללו, הוא סגולה בפני עצמה איך לפרסם לימודו של הבעש״ט בעולם. סגולה ראשונה היא ״בנקל״ – לסדר הדברים בנקל, לקשר ולשלב כל דיבור ודיבור למקומו הראוי לו… והשני הוא "ללמוד" – וזהו פשוטו כמשמעו, שצריכים ללמוד דבריו הקדושים היטב למען תשכילו את כל אשר תעשון, והשלישי הוא ״לפרש״ – לפרש הדברים הסתומים שבדבריו הקדושים, שיהיה הכל מובן באר היטב…" – ע״כ. וכל זה מתקיים באופן המושלם בתורת חב״ד.

א. אבידוב

ירושלים

(פנימיות 45)