ימות המשיח שבהם נמצאים עכשיו

מסע הגאולה

בשיחת קודש של הרבי (ש״פ וארא, כ״ח טבת, מבה״ח שבט) מחלק הרבי את תולדות חייו ונשיאותו של כ׳׳ק אדמו״ר מוהריי״ץ, לשלוש תקופות המקבילות לשלוש תקופות בחיי עם ישראל: "לפני מתן תורה", "מתן תורה", "ימות המשיח". שלוש תקופות, בהן גילוי שם ה׳ בעולם, התגלה בשלושה שלבים, בהתאם לאופי העבודה והכשרת העולם לקליטת הגילוי האלוקי. בהתאם לכלל – "הוא פסק על עצמו" – אותו סלל הרבי במאמרי החסידות שלו, אפשר אולי להצביע באופן דומה על שלוש תקופות בתולדות הרבי ונשיאותו הנצחית.

"כור הברזל"

תקופה ראשונה: עד שנת השי״ת, שנת קבלת הנשיאות, כאשר הוא לומד בשקידה עצומה בהדרכת אביו הגאון המקובל ר׳ לוי יצחק זצוק״ל, ועומד לימינו בחירוף נפש ובמסירות נפש במאבק לשמירת הגחלת היהודית והעמידה על משמר קודשי ישראל ברוסיה דאז. החל משנת תרפ״ד נכנס בסוד ענייניו והנהגתו הציבורית של כ"ק אדמו״ר הריי״ץ וממלא תפקידים מיוחדים שמטיל עליו רבו וחותנו אשר מכנהו "שר ההשכלה" שלי, והוא עומד לימינו "במלחמות ה'" ברוסיה. משנת תרפ״ט מפנה אליו חותנו הרבי הריי׳׳ץ שואלים בענייני הלכה, קבלה וחסידות ומטיל עליו תפקידים מיוחדים בענייני הנהגת החסידים והכלל.

בכ״ח סיוון ה׳תש״א מצליח הרבי – "איש וביתו" להינצל משיני הנאצים ימ״ש ולהגיע לחופי ארה״ב, שם מתמנה מיידית על־ידי חותנו הרבי לתפקידים – יו״ר הועד הפועל של "המרכז לענייני חינוך" ו"מחנה ישראל", ויו״ר ועורך ראשי של הוצאת הספרים החסידית "קרני הוד תורה". בתוך עשר שנים הפך הרבי את ארה״ב בסערה, תוך הקמת מוסדות וארגונים, שהפיצו יהדות וחסידות בכל פינה ובעצמו חיבר וערך ספרים בנגלה ובחסידות, שהופצו באופן נרחב. – תקופה זו מתאפיינת ב"עבודת האבות" – עבודתו הקדושה בצילם של אבות הדור הבא, אביו הגה״ק והמקובל רבי לוי־יצחק וחותנו כ"ק אדמו״ר הריי״ץ. תקופה זאת מתאפיינת גם בגילוי כוח המסירות נפש בעבודה הקדושה ברוסיה, ובמסירות הנפש בזמן הנאצים, – בבחינת הירידה לכור ההיתוך במצרים. אך אופייני הוא הסיפור, שכאשר ערכו הנאצים מפקד אוכלוסין, והתברר לרבי כי רשמוהו כאורתודוקסי, ביטוי שיכול להתפרש גם כ׳דתי׳ לא יהודי, רץ למשרדם של הרשעים ימ״ש, כדי לוודא שירשמו בפרוש שהוא יהודי!

תורה והפצה

תקופה שניה: החל מיו״ד שבט ה׳שי״ת, כנשיא הדור. – תקופה זו מקבילה – לתקופת מתן תורה, שכן "מתן תורה" מתאפיין בגילוי התורה ובנתינת הכוח האלוקי – להחדיר קדושה בכל העולם, ע״י לימוד התורה וקיום מצוותיה. כך הרבי מתגלה כגדול מרביצי התורה שבדור, בכך שהוא מגלה, מלמד ומסביר חידושי תורה מפליאים בכל חלקי התורה ממש: בהלכה, גמרא, מדרשי חז״ל, מנהגי ישראל, חסידות וקבלה, פירוש רש״י על התורה, "היד החזקה" לרמב״ם, נושאי גאולה ומשיח בפרד״ס התורה, דרך מקורית וייחודית בלימוד "פרקי אבות", ועוד. בהתוועדויותיו משתתפים אלפים רבים ומצטופפים בבית מדרשו, בקשב רב ובחרדת קודש מידי שבת ומועד, ובימי החול מועברים דברות קודשו בשידור ישיר לכל רחבי תבל, דברי תורתו הופצו בכל רחבי תבל, ונלמדו בשקיקה ובהתלהבות על־ידי אלפי תלמידי ישיבות 'תומכי־תמימים', ועל־ידי רבבות אלפי חסידים, ומחבבי התורה הקדושה די בכל אתר ואתר.

האור המתוק והנפלא של חידושי תורתו המאירה עיניים ומשמחת הלב, מאיר את חשכת הגלות, וסולל את הדרך לגאולה. השפעתו האדירה של הרבי באה לידי ביטוי בהפצת תורתו בכל השפות ובכל המגזרים, ובהקמת בתי חב״ד בכל מקום בעולם שבו ישנם יהודים, בדוגמת מתן תורה שנשמע בכל העולם.

ימות המשיח

תקופה שלישית: מקבילה לימות המשיח: משנת ה'תש"נ ואילך, לובש הרבי בגדי שבת גם ביום חול וחסידים מקשרים זאת עם הכרזתו שתש"נ בראשי תיבות – תהא שנת ניסים, ואשר התמוטטות הגוש הקומוניסטי ופתיחת שערי מסך הברזל, הם הכנה ופתיחה לניסי הגאולה שבפתח. בשנת תשנ״א, קורא הרבי לפרסם – בקשר עם אירועי מלחמת המפרץ – את דברי חז״ל "שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה וכו' בני אל תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם"! מכאן ואילך – מידי שבוע בשבוע מתבטא הרבי במילים ברורות בנושא הגאולה שבפתח, ואשר יש להתכונן לקראתה בלימוד ענייני גאולה ומשיח בכל חלקי התורה, מאשר את פסק דין הרבנים גדולי תורה אודותיו בתור "בחזקת שהוא משיח", מעודד את שירת החסידים לפניו "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". בין שלל הביטויים המסעירים, מתבטא במילים: "ימות המשיח שבהם נמצאים עכשיו"!

בראותנו כיצד כל נבואות הרבי מתקיימות מול עינינו, אחת לאחת, נצפה כולנו להשלמת המסע אל הגאולה, אותו ממשיך הרבי להוביל גם בימינו אלו, ובפתח שנת ה"נאו" (57) לנשיאותו, נייחל כולנו, ל"משיח נאו", בחסדי ה', שנזכה להתראות עם הרבי בעיני בשר, מי"ד ממ״ש, והוא יגאלנו!

(פנימיות 75 י"א שבט ה'תשס"ו – מאת הרב יוסף אברהם פיזם)