מעמד הר סיני

{שרידי בית הכנסת העתיק בקצרין שבגולן – ויקיפדיה}

נקודת התמצית של חודש סיון, בו יוצא לאור גליון זה, היא – ״מתן תורה". בספרו ״אמונות ודעות״ מבאר רב סעדיה גאון, שגם ללא גילוי הנבואה, המופתים ומעמד הר סיני, ניתן היה להגיע לאמונה שלמה, בכח העיון השכלי, אלא שחסד עשה עמנו ה׳ בכך שהוכיח קבל עם ועולם את מציאותו באופן המוחשי ביותר – האותות והמופתים במעמד הר סיני. שכן עתה ישנה כבר ידיעה מוחשית וברורה טרם עיון השכל, ואת השכל נוכל לנצל להתעמק ולהבין בשכלנו לאחר שהתוצאה אליה נגיע – כבר ידועה לנו מראש.

אכן אף זה חסד ה׳ עימנו – שמגלה לנו בתורתו מראש, דברים העתידים להיות בעולם, ואחר כך כשמתרחשים הדברים מתחזקת האמונה, וזה מאפשר להמשיך ולהשכיל בתורת ה׳ ־ בכיוון שכבר ידוע לנו מראש. אחת הדוגמאות לכך היא הנבואה שבזוהר הקדוש (ח״א, קיז א): ״ובשית מאה שנין לשתיתאה יתפתחון תרעי דחכמתא לעילא, ומבועי דחכמתא לתתא״ וכו', כלומר, שבשנת שש מאות שבאלף השישי יפתחו שערי החכמה העליונה ומבועי החכמה שלמטה. ומוסיף שם הזוהר, שזה כדי להכין את העולם להתעלותו באלף השביעי ־ ימות המשיח.

והנה מה נורא הדבר הזה, שהדברים התקיימו כבר במילואם בדיוק בזמן הנקוב. שהרי כ- 150 שנה לפנינו, כבר נפתחו שערי החכמה העליונה: שהודפסו בשער בת רבים ספרים רבים ויסודיים של פנימיות התורה, הקבלה והחסידות, שבהם גילויים משמים, ותחת אשר היו עד אז נחלת יחידים בלבד, התפרסמו מאז לכל, בביאורים ברורים ומאירים. וכן בענין החכמה שלמטה: – שאז החלה התפתחות אדירה במדע וטכנולוגיה, שלא בערך למה שהיה לפני כן. הרי לנו כפי שניבא הזוהר, כבר התקיימה התפתחות עצומה בתהליך המוביל לימות המשיח.

כח ה' אינו מוגבל וככל החזיון הזה רואים אנו בימות המשיח. דהנה כתב ה״צמח-צדק״ בספרו ״דרך מצותיך״, שכשם שדוד המלך קיבל שבעים שנות חיים מהאדם הראשון, כן המשיח יהיה זקוק לחיים, אלא שמשיח – קיבל חיים מה״אין סוף״ בעצמו, וזהו שנאמר על המשיח: ״חיים שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם ועד״. וגם זה מתקיים מול עיננו: שלאחר שהוד כ״ק אדמו״ר הגה״ק שליט״א הודיע שבנבואה מגלה הוא ש״אנו על סף הגאולה ותיכף ומיד ממש – המשכה ושלמותה״. (וכדברי הרמב״ן עה״פ הנה ישכיל עבדי, שבעת הגאולה ישכיל המשיח וידע שהגיע זמן הקץ האמיתי). ורמז על עצמו שהוא המשיח ״שמנחם שמו״ (כדרך שה״אור החיים״ הק׳ רומז כן על עצמו: משיח ה' שמו חיים.), והנה עתה זה כחדשיים ומחצה, שגדולי הרופאים בעולם משתאים ומצהירים שאין להם שום הסבר טבעי למצב בריאותו של הרבי שליט״א, ואשר ברור להם שחייו הם למעלה מהגבלות הטבע לגמרי. הם מתבטאים שעתה אין להם ספק במציאות ה׳ שכן רואים הם במוחש את פעולת כוחו האין סופי!

ומכיוון שכן, עלינו להזדרז ולהתעלות בעבודת ה׳, ולהכין ליבנו לנפלאות ה׳ – הכל יכול, אשר בקרוב ממש נזכה לישועת ה׳ כהרף עין, בהתגלות משיח צדקנו לגאול כל אחד מאיתנו ־ בגאולת עולמים

(פנימיות 9 – סיון ה'תשנ"ד)