הרבי – י׳ שבט

צומצם
{יחידות כללית – חב"ד אינפו}

שלושים יום קודם החג דורשין בהלכות החג״. יום י׳ שבט, הוא יום קבלת הנשיאות של כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו, זהו היום הגדול בו ניתלו המאורות ד״דור השביעי, – דורנו השביעי למייסד חסידות חב״ד, כ׳׳ק אדמו״ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, ש״יום ההילולא שלו חל בכ״ד בטבת.

בימי ההכנה וחיזוק ההתקשרות לנשיאנו הנצחי, לקראת י׳ שבט, כדאי שנתבונן מעט במבט יסודי ומעמיק. זאת במיוחד כשהשנה מלאו מ״ה שנים (בגימטריא ״גאולה״) מיום קבלת הנשיאות בגלוי – בשנת ה׳תיש״א.

ובכן: עם עובדות אי אפשר להתווכח, והעובדות הגלויות לכל מבקש אמת הם: הרבי מליובאוויטש, נודע כגאון עולם שמשנתו עשירת ההיקף בכמות ואיכות מחזיקה מאות כרכים בכל מקצועות התורה, ובכל מקצוע בדרך ושיטה מקורית כדרכו בקדש. הרבי נודע כבעל רוח הקדש מופלא שנבואותיו התקיימו בדייקנות מופלאה לאורך כל השנים, וממשיכות להתקיים ממש מול עינינו.

הרבי נודע כבעל מופת (כרכים רבים של סיפורי מופתיו כבר נדפסו בשפות רבות ועוד היד נטויה). מדהים להיווכח, כמעשים בכל יום, שממשיכים להיוושע על ידו, וזרם הפונים גובר והולך. תופעת התשובות הפלאיות ב״אגרות קודש״ וספריו הקדושים, גוברת והולכת, והדבר מכה גלים בכל החוגים.

הישועות שפעל ופועל עבד ה׳ למען הכלל והפרט, למאות אלפי ישראל הם מן המפורסמות: ריפא ומרפא חולים, פקד ופוקד עקרות, חולל ומחולל ניסים גלויים בחסדי ה', הרבי נודע כמנהיג-אמת הדואג לכל אחד מעם ישראל, אשר הקים עולה של תורה תשובה וחסידות בכל קצוי תבל, בהיקף אדיר שאין לו אח ורע בתולדות עם ישראל. את כל חייו הקדיש לה׳ תורתו ועמו.

כאמור, אלו עובדות גלויות ומוכחות. לכן כשאנו משננים לעצמנו ולאחרים את דברי קדשו, חשוב שנשים לב לעובדה שמדובר באיש אלוקים, שהוא ודבריו חיים וקיימים. כפי שמוכח מהמשך קיום נבואותיו, ברכותיו, והצלחת שלוחיו.

ניצוצו של יעקב אבינו

ובכן מה אמר הרבי? – את זאת יש ללמוד ממאות הכרכים של דברי קדשו. הקורא – בן תורה וישיבה, את יסמוך על ציטוטים. ילמד ויתעמק בעצמו מתוך המקור בשלימות. יראה וישפוט!

הרבי לימד שנשיא הדור – שהוא "נשמה כללית", של הדור, הוא בחינת ״יחידה הכללית״ שהיא מדריגת משיח צדקנו, ולכן נשיא הדור הוא המשיח שבדור. הרבי גילה כי נשלמה ״עבודת הבירורים, ולימד שמכיון שכן הרי שיש כבר לא רק את מציאותו של משיח אלא גם את התגלות דמשיח. הרבי ביאר כי הקב״ה יסד את ה״סדר״ שה״נשיא״ הוא ״נביא״, כדי שיוכל לסייע לבני הדור, במילוי תפקיד נשמתם כרצון השי״ת. הוא לימד כי בנשיא הדור קיים העניין של ״יעקב אבינו לא מת״, כפי שנרמז בראשי תיבות: ״נשיא״ – ניצוצו של יעקב אבינו.

הרבי קבע כי ״דורנו, דור השביעי לבעל התניא הוא דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה. על כך חזר בעקביות מאז שנת ה׳תיש״א ללא הרף. בשנים האחרונות הדגיש שההכרזה ״הנה זה משיח בא תיכף ומיד ממש״ נאמרת בנבואה, שהיא דברי הקב״ה ע״י נביא זה ושהיא בוודאות, והודיע לכל באי עולם כי ״הגיע זמן גאולתכם! הוא הורה כי השליחות היא להכין את עצמו ואת העולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו!

מכיון שנשיא הדור הוא המשיח שבדור, שכל פעולותיו וקורותיו הם בתור המשיח שבדור ־ ״חליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם,,. וה״מלך משליך חייו מנגד", כדי לנצח במלחמות ה' להבאת הגאולה, הרי שבקרוב נזכה לראות בעיני בשר את התגלותו של כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו – משיח צדקנו, בגאולת עם ישראל והעולם כולו, בבנין בית המקדש השלישי, בניסי ה' ונפלאותיו, ״תיכף ומיד ממש״.

בימים אלו מוסיפים חסידים ואנשי מעשה בלימוד תורתו ובהליכה באורחותיו.

ביום י' שבט – יתקיימו כינוסים עבור אחבנ״י בכל חלקי העולם, ב״בית משיח״ (- ״770״ – בגימטריא) ובאה״ק ת״ו – להתחזקות בהתקשרותנו למלך המשיח, ובקבלת מלכותו בתוקף ובחיות מחודשים. יהיה זה יום מנוף להחלטות טובות וביצועם המעשי, בהוספה מיוחדת בתורה ומצוות ביראת שמיים, לתקן עולם במלכות ש-ד-י.

ומכיון שלעליות של ״ימות המשיח" אין קץ וגבול, על כן גם אם נזכה להתגלות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח, עוד לפני ״י׳־שבט״, שכן הקב״ה שהוא ״כל יכול״, יכול לעשות זאת בכל רגע ממש, – בכל זאת, גם אז יה' ״י' – שבט" יום המוקדש להתחזקות בדבקותנו לעבד ה' ־ שעל ידי זה דבקים בה, ממש, כמאחז״ל על הפסוק ״ואתם הדבקים בה, אלוקיכם חיים כולכם היום,,!

(פנימיות 27)