החידוש הגדול בהפצת המעיינות חוצה

 

נחלת הכלל
{הדברי חיים מצאנז ויקיפדיה}

החידוש הגדול בהפצת המעיינות חוצה, היה בכך שהחסידות על תורתה העמוקה והטמירה, החלה להשפיע אש קודש על היהודים ביבשת אמריקה – "חצי כדור התחתון".

 פעם בליל שבת קודש, עמד מרן ה"דברי חיים" זיע״א מצאנז, וכוס הקידוש בידו, והתעמק במחשבותיו. לפתע הניח את גביע הקידוש והתחיל למנות את כל הצרות והגלויות שעבר עם ישראל מעודו, מגלות מצרים אשור ובבל ועד לגלות ספרד, ואמר: ״עכשיו נגמרו שנות גלות ספרד ומתחילות שנות גלות אמריקה, ומגלות אמריקה יבוא משיח צדקנו”

לימים דנו בניו הצדיקים זצוק״ל, בצורך להתיישב באמריקה ולקרב את אחב״י, זאת בעקבות דברי כ״ק אביהם, שעי״ז תתקרב הגאולה(מספר"רבנו הקדוש משינווא").

כבר אמר האברבנא־ל ב״ישועות משיחו" (א,ג.) שמשיח יבוא לגאול את ישראל מחוץ לארץ דוקא, והמהר״ל כתב שמשיח נמצא ב״רומי” עד רגע הגאולה ("נצח ישראל", פל״ב). אך מעניין להבין מדוע כה חשוב למסבב הסיבות הבורא ברוך הוא, שרוב מנין ורוב בנין של עם ישראל, יהא מצוי בתקופה של ערב הגאולה ב"אמריקה", ושם ע״י שיקרבום לתורה ומצוות, תבוא הגאולה. במה "זכתה" אמריקה?

כמו נושאים רבים, המוזכרים בקיצור נמרץ בספרי חסידות וקבלה, ומתבארים באר היטב בספרי חסידות חב״ד, חסידות המוחין, כך גם בענין זה.

׳׳חצי כדור התחתון"

חודש סיון הוא חודש מתן תורה. עניינו של מתן תורה – הוא מתן הכח ע״י השי״ת, שע״י לימוד התורה וקיום מצוותיה, יחדירו עם ישראל קדושה אלוקית בגשמיות העולם, ועל- ידי-כך יזככוהו, עד אשר תעשה הארץ ״מכון לשבתו יתברך”, בגאולה האמיתית והשלמה.

והנה, מבארים הוד כ״ק רבותינו הקדושים אדמו״ר מוהרש״ב ואדמו׳׳ר מהוריי״ץ זיע׳יא, שמתן תורה היה בגלוי רק ב"חצי כדור העליון” של כדור הארץ, אבל בנוגע ל׳׳חצי כדור התחתון", לא היה מתן־תורה בגלוי, בחלק זה של העולם.

מכיון, שהגאולה נפעלת דוקא ע”י זיכוך ה׳׳עולם הזה״ הגשמי והתחתון, שאין תחתון למטה הימנו, הרי שככל, שמזדכך ע״י עבודת בני ישראל, מקום נמוך יותר בעולם, כך נהיה העולם מוכן עוד יותר לגאולה.

ההסבר בזה: המלה "גאולה" נכתבת דוקא ע״י המלה "גולה" בתוספת "אל״ף" – כי הגאולה נמשכת ובאה על־ידי העבודה של הכנסת האל״ף ד״אלופו של עולם" בגלות. וכיון שהגאולה באה דוקא מהמצב התחתון ביותר, לכן היא גם פועלת שתהיה הגאולה האמיתית והשלמה, גאולה נצחית שאין אחריה גלות, שלא כגאולות הקודמות, שהיה להם הפסק לאחר־מכן. וזאת משום שדוקא עי״ז שהדבר בא מהתחתון ביותר, מתגלית אמיתיות ושלמות העניו, שזה דבר של קיימא.

מובן, שכדי לזכך את המקום הירוד ביותר, יש צורך בכוחות הגבוהים והנעלים ביותר, ובענייננו: דוקא בשלושת מאות השנים האחרונות, משום היותם עקבתא ועקבתא דעקבתא דמשיחא, גילה ה' סודו ע״י עבדיו הנביאים בשבעת דורותיהם של רבותינו נשיאי חב׳׳ד, בעל התניא ועד הרבי, ובתשעת הדורות מאז ייסוד החסידות בכלל ע״י מורנו הבעש״ט. והם גילו את "פנימיות התורה" כהוספה באור וכח – לגלות אלוקות בעולם ועי״ז להחיש את בוא הגאולה.

החידוש הגדול בהפצת המעיינות חוצה, היה בכך שהחסידות על תורתה העמוקה והטמירה, החלה להשפיע אש קודש על היהודים ביבשת אמריקה – "חצי כדור התחתון". תורת החסידות – פנימיות התורה היא תורה שמיימית, המהווה חלק מהתורה הקדושה שניתנה למשה מסיני, אז ניתנה היא בהעלם, ובדורות האחרונים – התגלתה יותר ויותר. מפליא שהפרסום הגדול ביותר שלה נעשה דוקא ביבשת אמריקה, ממרכזה העולמי הידוע והמפורסם – ביתו של הרבי נשיא הדור.

זיכוך העולם – הכנה לגאולה

ביום שני, כ״ח סיון ה׳תש״א, הוא היום בו ניצלו הרבי והרבנית הצדקנית נ״ע – מעמק הבכא הארופאי והגיעו צלחה לארצות הברית. ה"כח" של סיון – חודש מתן תורה – מאיר וגלוי ביום כ״ח בו, זה הכח האלוקי – לברר ולזכך את העולם.

אומר על־כך הרבי עצמו: …"ענין זה נתגלה גם ביום כ׳׳ח סיון שאז התחילה תנופה חדשה בהחזקת והפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות, ע״י כ׳׳ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו, בייסדו המוסדות המרכזיים "מחנה ישראל", "קה״ת״, ו״מרכז לעניני חינוך" ונמשכה העבודה במוסדות אלו במשך עשר שנותיו האחרונות… ומוסיף והולך יותר, כהציווי מעלין בקודש, לאחר הסתלקותו, שגם אז אשתכח כו׳ יתיר מבחייוהי״. עכל״ק.

כידוע, בראש המוסדות עמד הרבי מה"מ, שחולל בכך את המהפכה הרוחנית, שהביאה את כל העם והעולם, ע״י זיכוך המקום התחתון ביותר בעולם, – אל הגאולה שבפתח. בקרוב ממש יזכנו ה׳ לגאולה ע״י בחיר ה' שהכין את העולם לקראתה, והוא יגאלנו! (פנימיות 43)