"הזכות לדעת"…

{ים – CC BY-SA 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=434293}

 

'אתר' זה מוצא אותך בתקופה פוריה וגורלית בחייך. אלו הן שנותיו הטובות ביותר של בן תורה: שנים של לימוד התורה הקדושה בחיות והתלהבות, יחד עם גיבוש השקפת חיים באורה של תורה.

דווקא בתקופה זו בחייך אתה זקוק למידע מלא שיאפשר לך להרחיב אופקים ולראות תמונה שלמה של הדברים. אפשר להעיז ולומר שיתכן שהתמונה שבידך חסרה ולא באשמתך. המציאות מוכיחה שבני תורה רבים מאוד ובמיוחד מהדור הצעיר, חסרים מידע בסיסי – מינימלי על ״פנימיות התורה״.

מדהים לגלות שיותר ויותר בני ישיבות – לא רק שאינם יודעים מושגי יסוד הנדונים בעמקות בספרי ״פנימיות התורה״, אלא שאינם יודעים אפילו את השמות של הספרים העוסקים בכך.. שלא לדבר על מחבריהם – גדולי עולם! מכאיב מאד, אך זו עובדה: לרבים מהם חסרה היכרות עם חלק מרכזי ומפותח כל כך בתורה, מלא עומק גיוון ועושר, אשר כל מבקש ה׳ מוצא בזה את אשר איותה נפשו. אלפי ספרים מופלאים בהם גנוזים אוצרות של חכמה ויראה, לא הגיעו לידיעתך, ואתה אינך יודע אפילו על… קיומם!

נקודת מוצא מוטעית

יש היוצאים מנקודת מוצא מוטעית – כאילו הם מכירים את עולמה של תורת החסידות, וזאת על סמך דברים המנסרים בחלל העולם בצורה שטחית וקלושה. ואולם למען האמת, חשוב לזכור: מידע המוני המועבר לציבור הכללי בסגנון ובכלים הראשוניים – המתאימים לו, עלול להיות שטחי, זר ומנוכר לציבור אחר. כשם שפעמים מאכל מסוים מהווה מעדן לקיבתו של אחד, בעוד שהוא מהווה ״קלקלה״ לקיבתו של אחר…

יתרה מזאת, רבים ניזונים במשך שנים מתעמולה מגמתית – עוינת, כך שבנוסף לחוסר הידיעה ישנן גם ״דעות קדומות״ – שגויות עד כדי דמעות, שכל אחד שזוכה להכיר את הדברים מעט מ״בפנים״ מגחך כששומע עליהן…

משפט צדק

הכל יודעים כי שופט המתיימר לשפוט בצדק איננו יכול לחרוץ משפט כאשר הוא חש שמידע חשוב מוסתר ממנו ואין לו גישה אליו. השופט מבקש לשמוע את כל הצדדים, הוא מבקש לראות 'מוצגים', ולקבל תחושה ממשית מכל מה שנראה לו חשוב לצורך הפסיקה.

כיום נוצר מצב מדהים: בן תורה חושב ומעמיק עלול לעיתים למצוא את עצמו בטוח ומשוכנע ״שהוא מכיר״ דיו חלק חשוב מהתורה הקדושה ודרך סלולה בעבודת ה׳, עד כדי כך שהוא מסיק מסקנות אישיות ביחס לנושא, וכל זאת על סמך מידע שטחי, קלוש ומעוות כל כך… כך אי אפשר להגיע ל״משפט צדק״, שכן כדי להחליט נכונה – חייבים להתרשם ביסודיות ממקור ראשון!

חתירה לשלמות…

על משקל הפסוק ״כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו״, ניתן לומר כי יש צורך בסייעתא דשמיא מיוחדת, כאשר באים לנקוט עמדה אישית בנושאים רציניים הנוגעים לחייה הרוחניים של נפשו של האדם.

ברם ״אין לך דבר העומד בפני הרצון״, וכבר הבטיחונו חז״ל ש״הבא להיטהר – מסייעין אותו״. חיפוש האמת והחתירה לשלמות מהווים סימן היכר של בן תורה אמיתי, ולכן דווקא עכשיו כשנפשך משתוקקת כל כך לעלות ולהתעלות במעלות בית ה׳, אתה חייב את המידע הזה לעצמך להשלמת התמונה. איש לא יעשה זאת במקומך…

נאמר ״אם… כמטמונים תבקשנה אז תבין יראת ה׳״. כולנו מכירים את המשל על אדם שמחפש מטמון רק במקום שהכי קל לו לחפש… ברור שהוא ימצא את מבוקשו רק באם לא יתעלם מתחום מסויים. יתכן שדווקא החיפושים במקום הנוסף יסייעו בידו למצוא את המטמון הנכסף…

("פנימיות" 1 – מאמר המערכת)