סקירת ספרים מהרבי מליובאוויטש

״דעת תורה״ – בעניני המצב בארץ הקודש

הספר "דעת תורה בעניני המצב בארץ הקודש" נערך ע״י הרה״ג ר׳ שלום דב ולפא שליט״א – רב קהילת חב״ד בקרית גת וראש כולל "זכרון יהוסף” בירושלים, ויצא לאור במהדורה ראשונה, כבר בשנת ה׳תש״מ.

פרקי הספר ערוכים מתוך דבריו של הרבי, אשר לוקטו מתוך האוצר של עשרות כרכי ה״ליקוטי שיחות״, ספרי ״התוועדויות״ וכו' וכו'. גם מראי המקומות וההערות שצויינו בשולי הגליון, נלקטו מהערותיו והגהותיו של הרבי, אשר אישר שספר זה מבטא את דעתו הק; ואף הגיה בכתב יד קדשו, חלק מהספר.

העורך מביא בגוף הספר את עצם הרעיון, פסק הלכה וכו', ובשולי הגליון ציין מראי מקומות והערות להוספה והעמקה. הערות ארוכות, באו ב״מילואים״ שבסוף הספר. באותם מקומות שהעורך מביא מדיליה, ציין בפירוש: "הערת העורך".

פרקי הספר: א. הגדרה הלכתית של תקופתנו. ב. ארץ ישראל לגבולותיה. ג כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. ד. רודפים אחרי הגויים למסור להם חלקים מארץ ישראל. ה. כיצד להבין את יוזמת השלום של סאדאת. ו. החזרת השטחים סכנת נפשות ואסורה עפ״י הלכה. ז. קמפ־דייויד – "הסכמי כניעה" המכונים הסכמי שלום. ח. החזרת השטחים תקרב את המלחמה ולא את השלום. ט. השיטה הפסולה של ויתור על עניני ביטחון – ותוצאותיה בעבר. י. מהי הדרך למניעת מלחמה. י״א. הכניעה ללחצים והוויתורים מזמינים לחץ נוסף. י״ב. ישוב שטחי ארץ ישראל ביהודים – התשובה המתאימה ללחצים. י״ג. המצב המבהיל בירושלים ובחברון. י״ד. האיסור להחזיר שטחים מארץ ישראל מצד הלאו של "תחנם". ט״ו. החובה והמצוה על כל אחד ואחד לפעול נגד החזרת השטחים. בסוף הספר: 1. מילואים. 2. מכתב מהרבי בענין. 3. מפתח לענינים בהלכה שהובאו בהערות ובמילואים. 4. הוספות כלליות: שו״ת על המהדורה הראשונה והשניה.

המהדורה השלישית מונה 282 עמ'. דברי הרבי מאירים גם בימים אלו, כנתינתם ממש, ומפליא לראות שכל נבואותיו המובאות בספר התקיימו במדוייק מול עינינו. הכתובת להשגת הספר: האגודה למען הגאולה ת.ד. 3084 בת־ים, טל: 6584633־03.

 

״חברון עיר הקודש״

"חברון עיר הקודש". לקט משיחות ומאגרות הרבי על עיר הקודש חברון ומערת המכפלה. הספר יצא־לאור ע״י איגוד שלוחי הרבי לאה״ק, בי״ט כסלו, שנת ה'תשנ״ח, בעריכת הרה״ת ר, אברהם שמואל בוקיעט, משלוחי הרבי לאה״ק ומשפיע בכפר חב״ד.

יקרות וחשובות היו חברון ומערת המכפלה בעיני רבותינו נשיאנו ובמיוחד בעיני הרבי והרבה לדבר בשבחן וביקרן.

בספר שלפנינו נעשה נסיון להביא לידיעת הקוראים והלומדים את חשיבותם של עיה״ק חברון ומערת המכפלה לפי תורתם ומשנתם של רבותינו נשיאי חב״ד, ובמיוחד הרבי.

בספר נכללו שיחות ומכתבים, שאמר הרבי או כתב בהזדמנויות שונות, בנושא זה, ולצידם "פניני חברון" והוא לקט של שביבי רעיונות קצרים ממשנת חב״ד, מתורתם של כל רבותינו הקדושים לדורותיהם בענין. בנספחים שבסוף הספר נוסף חומר על הקשר של חב״ד לחברון במשך הדורות, ועל אישי חב״ד הקשורים לחברון.

בספר 236 עמ' ונכללו בו חמשה שערים:

שער ראשון: שיחות ומכתבים על מעלת וקדושת חברון ומערת המכפלה (עשרים שיחות ושבע מכתבים).

שער שני: חברון ״נחלת עולם לעם עולם", ליקוט מדברי הרבי על שייכות חברון לעם ישראל כנחלת עולם״ ועל המצב המבהיל בירושלים ובחברון, משיחות הרבי ודבריו, מהספרים "שלמות הארץ", "נחלת עולם לעם עולם" ו״דעת תורה".

הוספות ונספחים – שער שלישי: הקשר של חב״ד לחברון במשך הדורות.

שער רביעי: – אישי חב״ד הקשורים לחברון.

שער חמישי: פניני חברון: רעיונות קצרים ממשנת חב״ד ותורת הרבי אודות חברון ומערת המכפלה. ב״פתח דבר" מופיע רמז נאה בשם רבי דוד בן שמעון ב"שער החצר" סימן ספ (ירושלים תרכ״ה): ״חברון בגימטריא 266 כמנין "אליהו ופנחס", לרמז על שייכות חברון לגאולה…

 

המנורה – סדר הדלקת הנרות בבית המקדש

הספר עוסק בסדר הדלקת הנרות בבית המקדש.

יושב צדיק הדור בשנת התרצ׳׳ט בפאריז, ומתבודד בלימוד התורה ועבודת ה', הרחק מאין רואים, ובמה עיסוקו? – בסדר הדלקת הנרות בבית המקדש, שייבנה בב״א. הספר שלפנינו שיצא לאור "ביום הבהיר" כ"ח סיון ה'תשנ״ח, מונה 150 עמ', ומהווה אוצר בלום, אור צח ומצוחצח, בענין סדר הדלקת הנרות בבית המקדש, מיוסד על לשונות המשנה והגמרא, דברי הרמב״ם, ושאר שיטות בהלכה, גילוי נפלא של ביאור בדרך הדרוש וחסידות. הבקיאות מסחררת, והחריפות הגאונית משמחת לב ומאירת עיניים, וההוראות בעבודת ה' פוקחות עיניים ומעוררות ליראת ה' טהורה. הספר מכיל את ״רשימת המנורה", שרשם הרבי לעצמו, ברשימותיו הקדושות, ורשימה זו, נרשמה כאמור בפאריז, בשנת התרצ״ט. חציה הראשון של ה״רשימה״ – ביאור סדר הדלקת הנרות ע״פ נגלה דתורה וכולל הפרקים כותרות: * שיטת פירוש המשניות להרמב״ם בהדלקת המנורה בבית המקדש . * ביאור נימוקו בפירוש ״נר המערבי״ ודיניו.

* ביאור נימוקו בצידוד פיות הנרות. עם חילוק ב, נרות המזרחיים משאר הנרות, וסדר ההטבה. * סדר ההטבה לרבי אלעזר בר' שמעון. * טעם פסק הרמב״ם ביד החזקה. *השיטה בד"ה בכ״ה בכסלו ב״תורה אור",

חציה השני של הרשימה – עוסק בביאור ענין הדלקת הנרות והפלוגתא בזה ע”ד הדרוש, מיוסד על המבואר בחסידות, וכולל הפרקים – כותרות" * ביהמ״ק וכליו ע״ד הדרוש. * המנורה ע״ד הדרוש. * צפון ודרום מונחת. *מזרח ומערב מונחת.

בהוצאה זו, באה בראש כל עמוד העתקת ה״רשימה״ בלשון הרבי כפי שמופיע בגוף כתב יד קודשו. מתחת לזה לתועלת הלומדים – הגישה מערכת "אוצר החסידים" – פיענוח ותיבות קישור המשולבים בין דברי הרב, וכן ציוני מראה מקומות, הבאים בשולי הגיליון, שנערכו ע״י המו"ל ועל אחריותם בלבד, שכן עמקו מאד דברי רבינו כנודע.

בפתח הספר הקדמת מבוא יעילה ותוכן ענינים מפורט. בתור ״הוספה״ באו כמה ממכתבי הרבי בענין זה, כפי שנדפסו ב״אגרות קדש״.

ע"י העיסוק בהדלקת המנורה, נזכה בקרוב ממש לראות את הדלקת המנורה בבית המקדש השלישי, כשרבנו משיחנו בראשנו, כי ״נוצר תאנה יאכל פריה״.

(פנימיות 54/55/57 אייר/סיון/אלול ה'תשנ"ח)