שותפים בהבאת הגאולה

נחלת הכלל
{המשכן. איור מתוך תנ"ך הולמן, שנת 1890. – ויקיפדיה)

 

כל יהודי שליבו ער מרגיש עתה צורך לזעוק זעקה גדולה ומרה נוכח ה״העלם והסתר״ השורר בעולמנו. דומה שיותר מידי לבבות שבורים, בגשמיות או ברוחניות או בשניהם גם יחד. המצב הנורא של התבוללות מליוני יהודים – תינוקות שנשבו אשר אובדים לעם ישראל רחמנא ליצלן, המצב הבטחוני הרעוע והמסוכן בארץ הקודש, כאשר גלי רציחות פוקדים את אחב״י ה' ישמרנו, ומצב הבריאות של זקני צדיקי הדור שליט״א – כל אלה מעידים על תקופה קשה ביותר לעמנו.

ברור לכל כי אין ״תשובה״ אחרת בדרך הטבע לבעיות הקיומיות של עמנו – מלבד הגאולה. יותר מתמיד אנו זקוקים עתה לישועת ה׳ כהרף עין, בהתגלות מלך המשיח לעיני כל ישראל וכל העולם!

 

בקשת הגאולה

מאלפים דבריו של הגה"ק והמקובל הרה"צ ר' חיים אליעזר שפירא ממונקאטש בעל "מנחת אלעזר", אשר דברים שאמר בדור הקודם מאירים עיניים כאילו נאמרו זה עתה. וכה אמר:

… "אין להתפלל שיושבת המלחמה ע״י שלום בין העמים, כי אם ע״י ביאת הגואל צדק מישראל – במילא תופסק המלחמה, ושיתפללו שיבוא הגואל צדק במהרה״…

… ״קיבלו מצדיקי עולם שרפי קודש הקדמונים זי״ע שעיקר התקוה ע״י המלחמה – שיתגלה אורו של מלך המשיח ומתוך צרה ימציאם פדות ורווחה״…

… ״עלינו לשוב בתשובה שלימה לפני בוא יום ה׳ הגדול והנורא, לתקן תיקון הכלל והפרט ולהתפלל רק על ביאת המשיח במהרה בימינו, ולא על שלום העמים. משל לאשה היושבת על המשבר, שהעיקר הוא לא לתת לה סמים להשבית חבלי הלידה באמצע הלידה, דאז תהיה מסוכנת גם היא וגם הולד… רק העיקר שתמהר לידתה לטובה ורחמים״.

… ״וטועים להתפלל שמקודם יהיה שלום לגופנו, אף שיתאחר עי״ז ביאת משיח צדקנו, וגורמים בעצמנו שהצרות מתגברות עוד עלינו״.

… ״שלא כגאולת מצרים יהיה הגאולה העתידה. רק יהיה עקתא בתר עקתא (צרה אחר צרה), ופתאום יבוא אורך. וגם יהיה הריגות נוראות קודם משיח… והטעם כיוון שהוא סוף גלות אדום, הוא מתגבר בכל כוחו טרם נפילתו לגמרי״.

(קטעים מתוך ״דרכי חיים ושלום״ עמ' רי״ז – רכ״ב).

 

"צופה" או שותף…

הגאון הקדוש הוד כ״ק אדמו״ר שליט״א גילה בקדשו כי אנו על סף הגאולה וכל האירועים שפוקדים עתה את בני ישראל (ואפילו האירועים השליליים) מובילים לגאולה הקרובה מאד.

עלינו להכיר בגודל השעה, ולהכיר בזכות הנפלאה שזיכה אותנו השי״ת שדוקא בזמן גורלי שכזה – אנו יכולים לזכות להיות שותפים בהבאת הגאולה בפועל ממש. רצתה ההשגחה העליונה שדוקא אנו נהיה אלה שזכות תורתם, מעשיהם הטובים ותפילתם – תתווסף לאוצר המנוצר של זכויות אבותינו ותביא את הגאולה.

עלינו מוטלת האחריות, ובידינו הכח – להקל חבלי משיח ולזרז את בוא הגאולה, שתתרחש יותר במהירות, יותר בחסד וברחמים ו"בטוב הנראה והנגלה". אכן דוקא משום שאנו כה קרובים לגאולה, זהו הזמן להתרכז בעיקר: להרעיש עולמות ולבקוע רקיעים ב״תורה עבודה וצדקה״ שיפה כוחם לפעול ישועות כדי להביא לעולם גאולה אמיתית ושלימה!

עליך לבחור עתה בין שתי האפשרויות: להיות ״צופה מהצד״, המצפה לראות כיצד יפול דבר, אך אינו נוטל חלק בתהליך, או להיות שותף פעיל – הנוטל חלק במאמצים הרוחניים המכריעים, להבאת הגאולה בפועל ממש. "ואם לא עכשיו – אימתי"?!

 

(מאמר המערכת – "פנימיות" 4 – טבת נ"ד)