בית יעקב לכו ונלכה באור ה'


מלכתחילה – אריבער!
היסוד להצלחת החיים בארץ הקודש מכל הבחינות הוא: ההליכה בדרך התורה והמצוות באור ה', אשר זה הכלי לברכת ה'!

חודש אייר אשר בב׳ בו חל יום ההולדת של כ"ק אדמו׳׳ר מהר״ש (רבנו שמואל) נבג״מ זי״ע, החמישי לנשיאי חב״ד, גורם לנו להתבונן באמרותיו השנונות של הרבי מהר״ש.

אמרתו המפורסמת ביותר, אשר הפכה להיות סיסמא, והיא מאפיינת את דרך חייו האישיים והציבוריים כאחד, היא: "העולם אומר שאם אי אפשר ללכת מלמטה, אזי צריך לדלג מלמעלה, ואני אומר – צריך ללכת מלכתחילה "מלמעלה" – ״מלכתחילה אריבער״… משמעות הדברים היא: בעולם מקובל שאם אי אפשר לפעול באופן צנוע, צריך להתגבר, לדלג מעל כל המניעות, ולפעול בהרחבה ובתוקף. אבל אני אומר שמלכתחילה צריך להתגבר ולהתעלות מעל כל ההפרעות ולפעול בהרחבה ובמלוא התוקף!

אמרה אחרת אשר הינה אקטואלית ביותר לתקופתנו, מביא בשמו הרבי הריי״צ ב״ליקוטי דיבורים״: לפני כ־116 שנים, כאשר ׳׳הבילויי״ם״, אנשי "העליה הראשונה"- חרתו על דגלם את הסיסמא – ״בית יעקב לכו ונלכה״ ועשו תעמולה בקרב היהודים לעלות לארץ ישראל, מתוך זניחת הבסיס והיסוד של תורה ומצוות, אמר הרבי המהר״ש: אילו היתה עליה זו ברוח ובתוספת שתי המילים הבאות בהמשך הפסוק – ״באור ה'״, הייתי עולה בראש מאה אלף חסידים!

המסקנה, פשוטה וברורה: היסוד להצלחת החיים בארץ הקודש מכל הבחינות, הוא ההליכה בדרך התורה והמצוות באור ה', אשר זה הכלי לברכת ה׳.

לכו ונלכה – באור ה'

העם חש כי אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים. העם היהודי מבין כי יש צורך בברכת ה׳ ובניסיו, למעלה מדרך הטבע, ורק זה יכול להיות הפתרון, לשלמות ארץ הקודש, ולהבאת הגאולה הקרובה, מתוך תקופה קשה זו של חבלי משיח האחרונים.

חשוב להסביר באופן ברור: השיבה לדרך ה׳ היא הכלי לברכה ולהתגלות משיח צדקנו. הדבר מתחיל מ׳׳עשרת המבצעים״ הידועים עליהם הכריז הרבי: אהבת ישראל, חינוך ילדי ישראל על טהרת הקודש, קביעות עיתים לתורה על כל חלקיה, כולל לימוד עניני משיח וגאולה, מבצע תפילין, מזוזה, צדקה, בית מלא ספרים – יבנה וחכמיה, נרות שבת קודש, כשרות וטהרת המשפחה, וכן "אות בספר התורה״ – לכל יהודי.

באחריותנו, בני התורה, להחדיר בעם את השינוי. זהו בעצם הרעיון שבתהלוכות ל״ג בעומר, מפיצים יהדות בגאון בהליכה דוקא, להורות על הצורך ב"ילכו מחיל אל חיל" – עליה, הוספה והתקדמות, אל היעד הנכסף – הגאולה השלמה. וכדברי הרבי באחד מ"מכתביו הכלליים": ע״י קיום הפסוק ״בית יעקב לכו ונלכה באור ה׳״ זוכים לקיום מה שכתוב לעיל מיניה: ״והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה׳ אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו״. (ישעיהו פרק ב', ועיין במצו״ד ובמלבי״ם לפס׳ ה׳).

את החדרת המסר הזה, יש לעשות בתוקף, בהרחבה, בתנופה ובמרץ – "מלכתחילה אריבער", כפתגמו של הרבי המהר״ש, שהרבי נשיא דורנו, הפך אותו לסיסמא מרכזית ולדרך חיים.

במקומות רבים אנו מוצאים בתנ"ך את צמד המילים "חסד ואמת". ללמדך, שעשיית חסד, צמודה היא עם האמת. חסד שאינו מושתת על אמת, אינו חסד, וסופו שיביא לקלקול ולא לתיקון. ומאידך ככל שהחסד מושתת על אדני אמת, מוסיף הדבר בחסד עצמו. ובלשון העם "צריך ללכת עם האמת"…

בשיחת ש"פ שופטים תנש״א, ציטט הרבי את דברי הרמב״ם בהל׳ יסודי התורה, אשר אם יש יהודי ולו כל המעלות שצריכות להיות בנביא, כמפורש שם, והוא אומר דברים העתידים להיות בעולם ויאמנו דבריו וכו׳ – הרי יש לשמוע לו, כמו שנאמר: "אליו תשמעון" ו״אסור להרהר אחריו יותר מידי" (רמב״ם, שם). בהקשר זה ציין שמצינו זאת אצל נשיא דורנו, ואשר ההודעה ש״הנה זה (משיח) בא תיכף ומיד ממש״ היא בנבואה, ש"זהו בוודאות".

בהתאם לכך, המסר (- ״חסד״) שאנו מחדירים בציבור, שיש לחזור לדרך התורה והמצוות כדי לזכות לגאולה, חייב להיות משולב בהודעה הברורה וחד־משמעית (- ״אמת״) כי באופן ודאי – הגאולה בפתח, כך שהחזרה לדרך התורה והמצוות, מהוה הכנה לקראתה. ויתרה מזו: אב״דים, אדמו״רים, רבני ערים וקהילות וכו' הוסיפו ב"פסק דין" שהתפרסם לאחרונה, כי מכיון שמדברי הרבי נשיא הדור בשיחותיו עולה בבירור שהוא־הוא מלך המשיח, שהשי״ת ישלחו לגאול אותנו ברחמיו, לכן, פסקו, שיש גם לזה תוקף של נבואה – ודאית. אי לכך יש ללמד זאת, כחלק מלימוד עניני משיח וגאולה, לקירוב הגאולה וכהכנה רוחנית אליה.

הבה נקיים, אנו בני יעקב, את ״תיתן אמת ליעקב", וניתן אמת ליעקב!

(פנימיות 54)