כל הפוסטים בלידת הבעל שם טוב

לידת הבעל שם טוב

לידת הבעל שם טוב

סיפר הוד כ״ק אדמו׳יר מהוריי״ץ זי״ע: הרב המגיד רבי דובער ממעזריטש, אמר לרבנו הזקן: אומר לפניך תורה, ואתה תשאל ממי שמעתי

קרא עוד ←