"מצות הצדקה"

צומצם
{מאת קפדניקו – נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73220118}

פלא הדורות בעניין הצדקה, הן בתורת הצדקה והן במעשה הצדקה הוא כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו. בעניין זה אנו מוצאים בתורתו חידושים נפלאים בתוכן ומהות המצוה. אנו עדים לגאונות מופלאה במציאת הדרכים לקיומה, וזכינו לראות בעינינו את הרועה הנאמן מדריך ומחדיר את עניין הצדקה בנשמותיהם של ישראל. וכשאמרנו ׳׳צדקה׳׳ ־ הרי שנכללת בזה גם צדקה רוחנית. צדקת ה׳ עשה ומשפטיו עם ישראל.

נכון לומר כי הרבי, מאז עלותו על כס הנשיאות משריש את עניין הצדקה בכל הזדמנות ובכל צורה אפשרית, אין לשאר עד כמה תרמו פעולותיו להפצת עניין הצדקה כפשוטה, כשם שאין לתאר גודל פעולותיו בעשיית צדקה רוחנית בהפצת היהדות וקירוב לב בני ישראל לאביהם שבשמים.

אחת מהתופעות המופלאות הוא מנהגו הקדוש לעמוד שעות ארוכות לחלק שטרות לצדקה עבור כל אחד ואחת מבני ישראל. רבבות ־ רבבות נקבצו ובאו מכל קצוי תבל אל אותם ד׳ אמות של תורה תפילה וצדקה במחיצת צדיק הדור ונטלו חלק במעמד שהתרחש בימי ראשון ובהזדמנויות נוספות. בכך התגלה הרבי כזורע צדקות ומצמיח ישועות, שרבו מספור הנושעים מברכותיו, שקישר זאת למתן הצדקה.

כשם שכל נושא המבואר בתורת רבינו מקבל מימד חדש לגמרי, כך במצות הצדקה, אשר כאמור מבוארת בהרחבה רבה, תוך שילוב עמקות וגאונות נפלאה, ובקיאות בנגלה ובפנימיות. המתבונן יבחין כי עומק זה במהות הצדקה גם מביא להשלכות רבות ומשמעותיות, בתוקף קיום המצוה בפועל ממש.

בין שלל הנושאים, הבירורים ההלכתיים היסודיים, הפנינים ודברי החיזוק וההדרכה, אנו מוצאים בספר זה את כל החידושים בהנהגות שהורה הרבי בתחום הצדקה וכגון: חינוך ילדים לגמ״ח, ולהפרשה מתכניות החסכון שלהם, התחייבות מראש לכל השנה (״פלעדזש״), קופת צדקה בכל בית ומוסד, קופה במטבח, קביעת הקופה בבניין דווקא, קופת צדקה לכל ילד עם שמו, קופת צדקה במכונית, ועוד.

פרקי הספר: א. חשיבותה ומעלותיה של מצות הצדקה. ב. חיוב הנתינה ואופניה. ג. זמנים המסוגלים לנתינת צדקה. ד. שיעורי הנתינה. ה. מטרות ואופני החלוקה. ו. ״ובחנוני נא בזאת״… ז. פעולתה וסגולותיה.

בספר הערוך בצורה מרשימה ומסודרת, שבעה פרקים ובהם ק״כ סימנים. המשתרעים על פני 213 עמ׳. בסוף הספר צורפה רשימת מקורות לספריו אגרותיו וכתביו של הרבי, מהם כונסו ונאספו הדברים, ככתבם ולשונם בדרך כלל, מלבד במקומות שדרשו תרגום ללה״ק, או התאמת החומר לחלוקה לסימני הספר.

הספר אשר נערך ע״י הרה״ג ר׳ יוסף יצחק הבלין שליט״א, יצא לאור בשנת ה׳תנש״א ע״י מכון ״היכל מנחם" מיסודו של הרב יוסף יצחק גוטניק.

ומכיון ש״גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה״, יעזרנו ה׳ לזכות מיד ממש לקיום דברי חז״ל ״בשעה שמשיח יגלה ילבש צדקה״ (פסיקתא דר״כ, כב.).

(סקירת ספרים מאת הרבי מר חשון ה'תשנ"ד – פנימיות 14)