שערי המועדים – חג השבועות

נחלת הכלל צומצם
{מעמד הר סיני – ויקיפדיה}

מכיון ש״שלושים יום קודם החג דורשים בהלכות החג״, כאן המקום לסקור את הספר ״שערי המועדים – חג השבועות״, לקראת החג הבעל"ט, ובמיוחד שכל ימי הספירה – מבטאים געגועים והשתוקקות לחג מתן תורתנו, ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

בל"ג בעומר ה'תשנ״ה יצא לאור ספר זה, כחלק מחוליית הספרים משנתו של הרבי ב״עניני המועדים״. כבשאר הספרים בסדרה זו, ניתנים הדברים כלשונם באם נדפסו בלה״ק, או בתרגום מאידיש ללה״ק.

אולם יש כאן עריכה שבאה לידי ביטוי במתן ״כותרות״ ו״כותרות משנה״,

וכן השמטת הסתעפויות, כדי להקל על הלומד. בעיקרון, העורכים רואים מול עיניהם, את הלומד שאינו בקי ומעמיק בתורת החסידות, ולכן ליקוט זה אינו כולל את מאמרי החסידות (דא״ח) של הרבי, אשר קובעים ברכה לעצמם, ונדפסו ב״ספרי המאמרים״. לתועלת הרבים צוינו בסוף הספר המקורות שמתוכם לוקטו הדברים. מבחינה מסויימת, השמטת הקטעים מהוה חיסרון, אך בהביא בחשבון, את תכנית ושיטת העריכה, מובן שהכוונה היא להקל ולהנעים על הקורא. אולם אדרבה, ציון המקורות – מטרתו לעורר את תשומת לב הלומד – למקור הדברים, שם לעיתים ־ מופיעים הם ביתר הרחבה, ובתוספת עוד דברי חסידות והדרכה, כמו גם דיונים ודיוקים. ותן לחכם ־ ויחכם עוד. כי אין תחליף ללימוד הדברים במקורם.

הספר שלפנינו, בעריכת ראש המכון הרה״ג ר׳ יוסף יצחק הבלין שליט״א – רב חסידי חב״ד בשכונת ״רמת שלמה״ בירושלים, ובהשתתפות הרב מענדל טננבוים והרב מנחם מענדל אולידורט שיחיו, יצא לאור, אף הוא, בהוצאת ״היכל מנחם״ – המרכז להפצת מעיינות החסידות בעיה״ק ירושלים ת״ו. הספר חולק לי״ב מדורים, הכוללים יחדיו פ״ז סימנים, ב-453 עמודים.

המדורים הם: א. בחודש השלישי – ירחין תלתאי. ב. כאיש אחד – בלב אחד. ג. ב' סיון – ממלכת כהנים. ד. שלשת ימי הגבלה. ה. נעשה ונשמע. ו. מתן תורה. ז. עשרת הדיברות. ח. אי לאו האי יומא. ט. זמן מתן תורתנו. י. מצוות היום. י"א. משה, דוד והבעש״ט. י"ב. ימי התשלומין.

צורת ההגשה הנוחה, מאפשרת ללומד להתפעם מהגיוון האדיר של שלל הנושאים וההיבטים שצופן בחובו חג השבועות, כפי שהוא מואר באורו המיוחד של הרבי, כשהביאורים הנפלאים בלולים מכל חלקי התורה בנגלה

ובנסתר תורתו מגן לנו – היא מאירת עינינו״.

את הספר ניתן להשיג בסניפי ״היכל מנחם״ בירושלים, בני ברק ובורו- פארק (ברוקלין), ובהוצאת קה״ת כפר חב״ד ת.ד. 3, טלפון: 03-9606018. (פנימיות 42)