הקמפיין

 

או בטלפון:
058-5577066 / 054-2468485
או בהעברה בנקאית:
על שם מרכז את"ה
בנק מזרחי סניף 432 (רמלה)
מס' חשבון: 338805

* למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה.

נצטט את ברכתו הקדושה של הרבי לכל אחד מהשותפים: 

"בברכה להפצת המעיינות חוצה שזה ישמש צינור וכלי להמשכת וקבלת ברכות השם יתברך להמצטרך לו ולכל בני ביתו שיחיו"

(אגרות קודש חלק ו' עמוד קכ"ב)

בעז"ה שנזכה בקרוב ממש להתממשות ההבטחה "קאתי מר" 
בהתגלותו של הרבי תיכף ומיד ממש!
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד