עלון חדש לבני תורה…

נחלת הכלל
{סדר לימוד בישיבת חברון בירושלים, אחת מהישיבות החרדיות-ליטאיות הבולטות – ויקיפדיה}

וכי לא די לנו בכל העיתונים והעלונים למיניהם, ומתוכם גם דתיים, חרדיים וחסידיים, מכל הסוגים והמינים, שיצאו ויוצאים לאור עד עתה?

אלו מספרים את כל ה״חדשות״ ואלו מיידעים בהשקפה תורנית אמיתית. אלו כותבים דברי התעוררות, ואלו התקפות על ה״כופרים״ לסוגיהם..

את אלו ניתן לקנות גם ב״כסף מעשר״ ואת האחרים מחלקים חינם אין כסף…

הצד השווה שבכולם ש״בן תורה״ שתפקידו ועניינו לשקוד בלימוד התורה ובעבודת ה׳ – מוצא לו זמן לדברים נוספים לעסוק בהם – ״על הראשונים אנו מצטערים, ואתם באים להוסיף עליהם״?!

ובאמת, מרכז את"ה (מיסודו של כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע, ובנשיאות כ״ק אדמו״ר שליט״א) שעשה ועושה כל השנים את מלאכתו באמונה, בלי רעש ובלי פרסומת, (מקים ומחזק עוד שיעור ועוד שיעורים בפנימיות התורה – זו תורת החסידות, ובמיוחד בקהל החרדים לדבר ה׳. שיעורים ברבים ושיעורים ליחידים, שיעורים בריש גלי ושיעורים ב״מחתרת״ (לאלו שחוששים פן יבולע להם על עסקם – רחמנא – ליצלן – בפנימיות התורה)) – ומה ראה ל״שטות״ זו להוציא לאור עוד עיתון – עלון לבני תורה?

להפוך את ה"שקר" ל"קרש המשכן"

ובכן זו אכן ״שטות״ העולם הזה, הוא עולם השקר, עולם החיצוניות, עולם שבו שמים חושך לאור ואור לחושך, מתוק למר ומר למתוק. עולם שבו האמת והפנימיות אינם ״מטבע מהלכת״ ואת מקומם תופסים הברק החיצוני, הכוח הכסף והכבוד, וכל תאוות העולם לסוגיהם.

ולעולם זה, שלח האלוקים אותנו "בני ישראל", כדי להחדיר את האמת אל תוך השקר ואת הטוב אל תוך הרע.

ויתירה מזו, למצוא את הטוב הגנוז עמוק עמוק גם בתוך הרע, להפוך את ״שקר״ העולם ל״קרש״ המשכן. משכן ה׳ בנוי מעצי שיטים דווקא, כי אין המטרה הסופית להיפטר מהשטות והשקר, אלא למצוא בהם עצמם את ה"תוך" והפנימיות, ולהפוך אותם ולבנות מהם את משכן ה׳. לעשות לו ית׳ דירה – בתחתונים דווקא.

תפקידו של יהודי הוא לא לברוח משקר העולם. אם זו היתה המטרה, היה הקב״ה משאיר אותנו בעולם שכולו טוב, אמת וקדושה. הקב״ה רצה לתת לנו את הטוב האמיתי, שנמצא את האמת הגנוזה עמוק עמוק בתוך השקר, ואכן נהפוך את השקר לאמת האלוקית של ״אין עוד מלבדו״.

לשם כך עלינו לפעול בשקר העולם ובחיצוניות העולם, לכן ניתנו לנו מצוות מעשיות דווקא, ולכן ברא הקב״ה אותנו כך שנהיה מוכרחים לאכול ולשתות ולהתעסק בענייני העולם.

הכוונה האלוקית היא שנעשה את זאת כיהודים, שיהיו ״כל מעשיך – המעשים שלך – לשם שמים״ ו״בכל דרכיך – הדרכים שלך – דעהו״.

דווקא בתוך העולם

לכן ישנה פעילות דווקא בתוך החיצוניות והשקר, פעילות שקשורה עם שלטים ופרסומות, "מבצע תפילין" באמצע התחנה המרכזית דווקא, ניצול כל כלי התקשורת הכי מודרניים להפצת תורה ועבודת ה׳ ועוד ועוד..

ובני התורה, ובמיוחד אלו שטעמו קצת מאור החסידות, תמהים ומתפלאים:

"הזאת נעמי?!" וכי זוהי חסידות חב״ד? חב״ד שחרטה על דיגלה את האמת המוחלטת של ״אין עוד מלבדו״, חב״ד שנלחמת במסירות נפש על כל קוצו של יו״ד ושלא לפגוע בנדנוד קל של דברי סופרים, חב״ד שדורשת התבוננות עמוקה בגדולת ה׳ ועבודת התפילה של כמה שעות, חב״ד ששוללת בהחלטיות ״בליטות״ של איזשהו ״יש״ הכי דק והכי נסתר, ותובעת ״ביטול״ מוחלט של כל ה״אני״ של האדם – היא זו הצועקת בראש חוצות – בשלטים ובפרסומות? היא שמחפשת להסעיר את כל העולם ואת כל כלי התקשורת? היא זו שמתעסקת עם כל הלכלוך של העולם הזה?

״מה קרה לכם?״ – שואלים כל ידידנו הטובים דווקא.

וציבור רציני זה של בני תורה – חסידים ועובדי ה' – זכאים לתשובה ולהסבר.

וכאן צריך לדבר בסגנון הפוך מההסבר ל״רחוב״. – ״שם״ צריך להסביר את האמת והפנימיות עטופה ב״מחצלות״ של חיצוניות, ואילו כאן צריך וחייבים להסביר כיצד האמת והפנימיות אסור להם להישאר במקומם, והם חייבים לחדור ולהשפיע בתוך עולם השקר והחיצוניות.

כאן צריך להסביר את האמת כמות שהיא, ללא כחל ושרק, באותיות ובצורה של אמת, שכן עסקינן בכאלו שהתורה היא נר לרגלם, והאמונה ועבודת ה׳ היא ורק היא המנחה את כל מעשיהם.

כאן אין צורך להסביר כמה נחוץ שכל יהודי ילמד בישיבה דווקא, ולמה צריך לעסוק כל היום, כמה שרק אפשר, בתורה ובעבודת ה׳. כאן צריך להסביר כיצד ומדוע דווקא מצד התעוררות עצם הנשמה, שלמעלה מכל ״הכוחות הגלויים״, נדרש ונתבע ״לתת את עצמו״, את כל כולו לגמרי, אל ה׳, וכיצד עושים זאת.

ומאידך, ודוקא בגלל זה, להשקיע את כל הכוחות למצוא את האמת שבתוך השקר ולהפוך ולנצל את השקר לאמת המוחלטת. ולדוגמא – שגם כלי התקשורת והשלטים שבראש חוצות ואפילו תחתון שאין למטה הימנו – הטלוויזיות בכבלים – ידברו ויעוררו על הגאולה וביאת המשיח!

לטעום מהחסידות

זו המשימה שנטלנו על עצמנו בעלון זה. אנו מקווים, בעזרת ה׳, לתת לקוראים לטעום משהו מתורת החסידות (ובוודאי אין תחליף כלל ללמוד הדברים במקור!).

לתאר דמויות של עובדי ה׳ וחסידים מהדורות הקודמים, לענות על שאלות ענייניות של הקוראים בענייני חב״ד בכלל ובענייני משיח וגאולה, ולהביא לכך שכולנו יחדיו נכריז עם כל עולם השקר והשטות – ״ה׳ הוא האלוקים, ה׳ הוא האלוקים!״ ובעזרת ה׳ נעשה ונצליח.

(פנימיות 1 – מאת: הרב חיים לוי יצחק גינזבורג)