300 שנה הבעל שם טוב

 

יחוס צומצם
{צ'רנוביל – מאת Antanana – נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27356118}

אמר הרה״ק רנחום מטשרנוביל זי״ע: נולד בגופו בנפשו וברוחו בח״י אלול: בגופו – כיצד? כשנולד בגוף (בשנת ה'נח"ת), בנפשו – כיצד? – ביום ח"י אלול, בהיותו בן כ״ו (בשנת ה׳תפ״ד) נגלה אליו מורו ורבו הקדוש, הנביא אחי׳ה השילוני, כפי שפסקו בשמים שאחי'ה השילוני יתגלה אליו ויגלה לו את המאור שבתורת הנגלה והקבלה כפי שלומדים בגן־עדן. וברוחו – כיצד? כשהתגלה לעם ישראל, ביום ח״י אלול ה׳תצ״ד, בהיותו בן ל״ו שנים.

כפי שגילה הרה״ק ר׳ אדם בעל־שם זי״ע,הרי שאחי׳ה השילוני נשלח משמים כדי להכין את רבי ישראל בעל־שם־טוב למילוי תפקידו, כדי שיגלה את התורה שלמד, וכך יכין את העולם לקראת הגאולה.

נשמתו של הבעש״ט, ירדה לעולם לפני שלש־מאות שנה (ה'נח״ת־ה'תשנ״ח), כדי להתחיל את התהליך המסיים של הכנת העולם לגאולה, תהליך שהחל על־ידו, ונמשך מכוחו ביתר שאת ועז על־ידי ממלאי מקומו, הרב המגיד ממעזריטש זי״ע, כ״ק אדמו״ר הזקן בעל ה״תניא״ והשו״ע זי״ע שנולד אף־הוא, בח״י אלול שנת קה״ת. ורבותינו נשיאנו, עד כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו – הבעש״ט של דורנו אנו.

שליחות הבעל־שם– טוב

במה מתבטאת הכנת העולם לגאולה על־ידי הבעש״ט והתורה שגילה מן ההעלם אל הגלוי?

ובכן: על משיח נאמר שיגלה את פנימיות התורה וסודותיה האין־סופיים, כדברי חז״ל עתיד הקב״ה ליתן תורה חדשה ע״י משיח, שנאמר "תורה חדשה מאיתי תצא", (ישעיה נא,ד. וילקו״ש ישעיה רמ"ז, תכ"ט) המיוחד שבתורתו של משיח – שהוא יגלה אותה לעם בבחינת ״ראיה״, שיראו את הדברים, ממש בראיה חושית. והנה, הבעש״ט הק׳ גילה תורה זו ואת יסודותיה, כפי שגילו לו מן השמים, ולכן כל הלומד את תורת הבעש״ט, ובמיוחד כפי שהתבארו הדברים ביסודיות ובהרחבה, בספר ה״תניא״ – ה"תורה שבכתב" של החסידות, וכפי שהעמיקו לבאר רבותינו נשיאנו לאחריו, – זוכה להכיר את היסודות והנושאים, בהם עוסקת תורתו של משיח, ברמה שאפשר להבין ולדעת בימים אלו של ערב הגאולה, בכך מתבטאת – הכנה ממשית ללימוד תורתו של משיח. בקרוב כשנשמע ונראה את "תורתו של משיח" – נבין ביתר עומק, ונראה בעיני בשר את המושגים הרוחניים, אותם לומדים יהודים בכ־300 השנים האחרונות, ובמיוחד – בדורנו זה, בו נתפרסמה תורת החסידות בכל שפה ולשון, לכל אחד.

זאת ועוד: הבעש״ט, כמשיח שבדורו, בעל ה״נשמה הכללית״ – "יחידה הכללית" של עם ישראל, ממנו החל להתנוצץ אורו של משיח כמבואר בספרים הקדושים. והנה, מכח קדושתו ויראת השמים – שהחדיר בעולם כולו, החל להכין את העולם, שיהא מסוגל לקלוט את קדושת אורו של מלך המשיח בגאולה הקרובה.

חשבונו של עולם

כדוגמא, להרגלת העולם למושגי משיח וגאולה, (מתוך דוגמאות רבות), נוכל להשתמש ביסוד עבודת ה׳ לאור החסידות, שהוא ההתקשרות והדבקות בצדיק, שעל־ידי־זה דבקים בה' ממש. המושג של ״עשה לך רב״, ושל ״לדבקה בו״ על־ידי דביקה בתלמידי חכמים, הוא חלק מהתורה, מהנגלה שבתורה. אולם, עשיית הדבר לתורת חיים, בהיקף כה רחב, בדבקות כה עצומה, במלוא הרגש והפנימיות – הוא כידוע – פעולתה של שיטת החסידות על כל שבטיה.

גם ענין זה מהוה הכנה לגאולה. הא כיצד? מבאר כ״ק אדמו״ר ה״צמח צדק״ ב״דרך מצוותיך" מצות ״מינוי מלך״: הדבקות במלך המשיח, והביטול אליו, הרי שמכיון שמלכותו מלכות הי היא, שהוא בטל לה', וממליך את ה׳ על העולם כולו, לכן הדבקים בו והבטלים אליו – בכך זוכים להתקרב אל ה' ולדבוק בו.

כך, למשל, הרגילה החסידות את העם לדבוק בצדיקים, ובמיוחד ב״צדיק יסוד עולם״ שבדור, כהכנה לכך, שבבוא הגאולה – יתקשרו כל ישראל ממש, במלך המשיח, ויתבטלו אליו באהבה וביראה, שתאחד אותנו כולנו עם השם־יתברך – "ישראל וקודשא בריך־הוא – כולא חד״!

ביום הבהיר ח״י אלול היתשנ״ז, תתחיל שנת ה־300 להולדת הבעש״ט, בהיותנו בחודש אלול חודש ה״חשבון", כשאנו מחשבים ״חשבונו של עולם״, – מה גדולה ועצומה השפעתו הרוחנית של הבעש"ט, תורתו וממלאי מקומו – בהכנת העולם לגאולה זה שלש־מאות שנה, מתברר לנו שאנו נמצאים בשנת סגולה מופלאה – לסיום ותכלית של שליחות הבעש״ט הק': הבאת הגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש.

בזמן סגולה זה, ״מעשה״ אחד טוב – יכול להטות ואכן יטה את העולם כולו לכף זכות – של גאולה שלמה, ועל־כן גדולה האחריות – להוסיף בלימוד התורה וקיום מצוותיה בהידור מתוך ״חיות" ושמחה, והשי״ת יכתבנו ויחתמנו לשנה טובה ומתוקה – ותהא שנת נפלאות חרותנו, בהתגלות משיח ־ צדקנו!

(פנימיות 46 – עם הרב יוסף אברהם פיזם ה'תשנ"ז)