סגולתה של אות בספר התורה של כלל ישראל

צומצם קרדיט
{מאת Smuconlaw. – נוצר על ידי מעלה היצירה., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21918768}

 

 

א .

הכל החל בשיחת קודש מיוחדת של הרבי נשיא דורנו, בי״א ניסן שנת ה׳תשמ״א, לפני ט״ו שנה. שבה ביקש והציע הרבי לכתוב ספר תורה מיוחד עבור ילדי ישראל צאן קדשים, כך – הסביר הרבי – תיגרם אחדות העם על-ידי התורה שתיכתב על-ידי ילדי ישראל שלא טעמו טעם חטא ושעל הבל פיהם העולם קיים.

כעבור חצי שנה, בהתוועדות דערב רייה תשמ׳׳ב אמר הרבי: ״באו אלי בטענה מדוע מעוררים רק אודות כתיבת ספר תורה עבור ילדי ישראל, צריכים לדאוג גם עבור ״הבל שיש בו חטא״… לכתוב ספר תורה גם עבור בני ובנות ישראל שלאחרי בר ובת מצוה״, ואכן הודיע הרבי שיתחילו בכתיבת ספר תורה עבור המבוגרים עוד בשעות שנותרו בשנת תשמ״א.

אין לתאר את גודל ההתעוררות שהחלה לפעום בלב, בעקבות הצעתו ובקשתו של הרבי, והידיעות שהתפשטו ברחבי הציבור על רכישת ״אותיות״ על-ידי רובם ככולם של גדולי ישראל, הגבירו את ההיענות שהיתה גדולה גם קודם, לקחת חלק במפעל קדוש ונשגב זה.

ב.

במאמר חסידות ד״ה ״להבין עניין שמחת תורה״ של כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ׳׳ע כתוב: ״כל א' וא' מישראל יש לו אות בתורה, ולכן כל אחד ואחד שיש לו חיות בתורה, ועומד למסור נפשו ממש על התורה, ואות זה נותן לו כח ועוז לעמוד נגד כל מונע ומעכב מלימוד התורה… בו ועל ידו מגיע לו הברכה העליונה בכל הטוב וכו״,.

באחת ההזדמנויות אף גילה הרבי שברכישת אות בספר תורה ישנה סגולה מיוחדת לתקופתינו, הזמן הסמוך לביאת משיח צדקנו:

עפ״י האמור בספר דניאל (יב,א) מה יתרחש בזמן הסמוך לביאת המשיח, ״ובעת ההיא יעמוד מלאך מיכאל, השר הגדול העומד וממונה על בני ישראל ומגן עליהם, ו״בעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר״. וקבע הרבי באופן ברור שכל יהודי שנרשם ב״ספר״ יינצל! [ובא' היומנים מופיע שבחוה׳ימ סוכות תשמ״ב התבטא הרבי לפני א׳ המזכירים שזה נוגע לפיקוח-נפש ממש].

וכפי שרבינו ישעי׳ מטראני (בעל תוס׳ רי״ד) מבאר בכוונת הפסוק מדניאל שכל ישראל כתובים בספרו של בורא. וכפי שמובא ב״מגלה עמוקות״ אופן קפו, שישרא״ל הוא ראשי תיבות: יש שישים יבוא אותיות לתורה. אך – מוסיף הרבי – ע״י רכישתו אות באחד מספרי התורה הוא מחיה ומחדש את רישומו הנצחי בתורה.

ג.

ארבעה חודשים אחר שביקש הרבי לראשונה לכתוב ספר תורה לילדי ישראל, נערך סיום – כתיבת ספר התורה ליד שריד בית מקדשנו – הכותל המערבי, במעמד רבבות חוגגים מכל החוגים ובהשתתפות אדמו״רים, רבנים, ראשי-ישיבות וכו'. בין המשתתפים היה האדמו״ר מגור זצוק״ל (אז, ראש ישיבת ״שפת אמת״), ואחיו האדמו״ר מגור בעל ה״לב שמחה״ שיגר בקבוק יין לאירוע זה. וכאשר ביקר ב״יחידות״ אצל הרבי (בי״ט טבת ה'תשמי׳ב) אמר לו הרבי: ״בהזדמנות ברצוני להודות לכם על השתתפותכם בסיום כתיבת הספר תורה בירושלים עיה״ק״, ומיד הסביר הרבי: ״לאור מצב העולם – צריכים לחפש דרכים בדרך הטבע, ולכן מקשרים זאת עם כתיבת ספר תורה, וכולי האי ואולי כו'״. ו״ביחידות״ זו גילה האדמו׳׳ר מגור (במענה לשאלת הרבי), שהוא עצמו התחיל לכתוב ספר תורה בשנת תשכ״ה (17 שנה לפני יחידות זו).

ד.

בעת חגיגת הסיום הביא הראשל״צ הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל את דיוקו של הגאון רבי מוהר״ח פלאג׳י זצ״ל בלשון הפסוק ״ועתה כתבו לכם את השירה״, שיש עניין מיוחד בכתיבת ספר תורה ע״י רבים, בדוגמת מבצע זה של כתיבת ס״ת ע״י כל בני ישראל.

ומעניין לציין את המסופר על הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין שבזמנו כתב ספר תורה בהשתתפות רבים מבני ישראל שרכשו ״אותיות״ באותו ספר מיוחד.

ה.

השתתפות גדולי ישראל במבצע שמיימי זה, היתה הדדית, שגם הרבי שלח את העוסקים במבצע ספרי התורה להתייעץ ולשתף את גדולי ישראל בזה. ולדוגמא: כשהרבי הורה והדריך איך בדיוק ״לעצב״ את התעודה שמקבל/ת כל ילד/ה הרוכשים אות בספר התורה, היתה הוראה מיוחדת להרב אפרים שיי וולף, ובין השאר נאמר לו ״שכל העניינים צריכים להיות בהשגחת הרבנים, כדי שיוציאו מתחת ידם דבר מתוקן״, ואחד האישים התורניים שהרבי ביקש לדאוג שיתייעצו עימם, היה הגאון המפורסם רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ״ל.

ו.

בנוסף לסגולות השמיימיות שייחס הרבי למבצע ספרי התורה, התבטא הרבי שזה מעורר ומקרב יהודים רבים לחיי תורה ומצוות. כפי שסיפר באחת ההזדמנויות (י״ז תמוז ה'תשמ׳׳א) על אותו ילד קטן שחי בעיירה שליד העיר הגדולה מוסקבה, ששאל את אביו: ״שטא טאקויא ספר תורה״ ?(=מה זה ספר תורה?) ושאלה זו גררה, בסופו של דבר, את המשפחה כולה להתעניין בכל נושאי היהדות ונמצאת בדרך לחזרה אל המקורות. זהו כוחה של אות בספר התורה!

ז.

מעניינת התייחסותו של הרבי למספר ספרי התורה. כשדובר אודות ס״ת של ילדי ישראל ציין במיוחד את המספר של שני ספרי תורה. ובהדגשת מאחז״ל (שבת קיט,ב.) עה״פ (תהלים קה,טו.) ״אל תגעו במשיחי״ – ״אלו תינוקות של בית רבן״, דהיינו, שילדי ישראל נקראים בשם ״משיח״, ומאחר שמלך המשיח (ככל מלך) צריך שיהיו לו ב' ספרי תורה (שופטים יז,יח. ובפרש״י), הנה ב' ספרי התורה של ילדי ישראל הם בדוגמת ב' ספרי התורה של מלך המשיח.

ואילו בנוגע לספרי התורה הכלליים לכל בני ישראל התבטא הרבי (ש״פ לך-לך תשמ״ב): …׳׳הנה במשך זמן קצר יגדל מספר בני ישראל לחמשה עשר מליון ויותר כן ירבו, ומאחר שבכל ספר תורה ישנם ד״ש אלף ופרוטרוט אותיות, נמצא שעבור מליון יהודים צריכים לכתוב יותר מג׳ ספרי תורה, ועל-פי חשבון זה יוצא שעבור חמשה-עשר מליון יהודים צריכים לכתוב ארבעים וחמשה ספרי תורה!״.

(עוד בנושא זה ראה במאמר ״ניצוצי רבי״ מאת הרב מ.מ. לאופר ב"התקשרות׳׳ חוברת מ׳׳ז).

(פנימיות 29 – עם  הרב ברוך וילהלם)